Cod apeluri (MySMIS)
– POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri)
– POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării)

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 05.02.2018 ora 12:00:00 – 07.05.2018 ora 12:00:00

GHIDUL SOLICITANTULUI

 

 

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

2.1.B – Incubatoare de afaceri

GHIDUL SOLICITANTULUI

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

Pentru apelurile MySMIS:

–    POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri)

–    POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării)

În cadrul prezentului document prin Ghidul general se întelege documentul cu titlul Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, iar prin Ghidul specific apelului de proiecte se înțelege prezentul document.

Aspectele cuprinse în acest document ce derivă din Programul Operațional Regional 2014-2020 (în continuare POR) și modul său de implementare, vor fi interpretate exclusiv de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE – AMPOR) cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

Prevederile din ghidul general la care ghidul specific face trimitere expresă, se aplică în mod corespunzător. Celelalte prevederi din ghidul general nu sunt aplicabile acestui ghid și apelului de proiecte pe care îl reglementează.

Vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în acest document, precum şi toate prevederile din Ghidul general şi să vă asigurați că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din POR, axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.

Vă recomandăm ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul prezentului apel  de  proiecte,  să  consultaţi  periodic  pagina  de  internet  www.inforegio.ro,  pentru  a  urmări eventualele modificări ale condiţiilor generale și/sau specifice, precum și alte comunicări/ clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul POR.

La sediul Organismelor intermediare POR (din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională) funcţionează un birou de informare, unde solicitanţii pot fi asistaţi, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea şi pregătirea cererii de finanţare.

Pentru apelul dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării, solicitanții se pot adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR SE) în cadrul căruia funcţionează un birou de informare, cât și ADI ITI DD1.

1  Un actor important în derularea mecanismului Investiţiilor Teritoriale Integrate este Asociaţia pentru Dezvoltarea Intercomunitară ITI Delta  Dunării,  care  s-a  constituit  în  scopul  organizării,  reglementării,  finanţării,  monitorizării  şi  coordonării  în  comun,  pe  raza  de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030), a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate conservării şi reconstrucţiei ecologice din aria Rezervaţiei Deltei Dunării, modernizării infrastructurii aferente zonei, a dezvoltării sectorului economic public şi privat, a turismului şi regenerării urbane şi rurale. ADI-ITI DD are, de asemenea, un rol important în stimularea beneficiarilor la nivel local și în sprijinirea pregătirii proiectelor, precum și pentru a asigura prevenție în fază incipientă a oricăror probleme cu care se confruntă proiectele.

Cuprins

1.1.      Axa prioritară, prioritatea de investiții………………………………………………………………………….4

1.2.      Care este obiectivul specific al axei prioritare și al priorității de investiții?………………………..4

1.3.      Care sunt regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul priorității de investiții? 4

1.4.      Care sunt acțiunile sprijinite în cadrul priorității de investiții? …………………………………………5

1.5.      Indicatorii priorității de investiție…………………………………………………………………………………5

1.6.      Indicatorii de proiect ………………………………………………………………………………………………….5

1.7.      Rata de cofinanțare acordată în cadrul prezentului apel de proiecte ……………………………….6

 1. 2. Informații despre apelul de proiecte …………………………………………………………………………………..9

2.1.      Ce tip de apel de proiecte se lansează? ………………………………………………………………………..9

2.2.      Care este perioada în care pot fi depuse proiectele? ……………………………………………………..9

2.3.      Unde se depun proiectele și care este modalitatea de depunere? …………………………………..9

2.4.      Care este valoarea minimă și maximă a finanțării nerambursabile? ……………………………… 10

2.5.      Care este alocarea apelului de proiecte? …………………………………………………………………… 10

2.6.      Cine poate solicita finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte? ……………………………. 10

2.7.      Ajutorul de stat………………………………………………………………………………………………………. 11

2.7.1.       Ajutorul regional pentru investiții …………………………………………………………………………. 11

2.7.2.       Ajutorul de minimis …………………………………………………………………………………………….. 13

2.8.      Specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentului apel de proiecte ……………….. 17

 1. 3. Criterii de eligibilitate și selecție ……………………………………………………………………………………… 19

3.1.      Reguli generale………………………………………………………………………………………………………. 19

3.2.      Eligibilitatea solicitantului ……………………………………………………………………………………….. 20

3.3.      Eligibilitatea proiectului ………………………………………………………………………………………….. 24

3.4.      Eligibilitatea cheltuielilor…………………………………………………………………………………………. 28

3.5.      Criterii de evaluare tehnică și financiară……………………………………………………………………. 34

 1. 4. Completarea cererii de finanțare …………………………………………………………………………………….. 34
 1. 5. Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor …………………………………………………. 37
 2. 6. Depunerea și soluționarea contestațiilor………………………………………………………………………….. 38
 1. 7. Modificarea ghidului solicitantului…………………………………………………………………………………… 39
 1. 8. Anexe…………………………………………………………………………………………………………………………… 39

 

1.1.    Axa prioritară, prioritatea de investiții

Aceste apeluri de proiecte sunt organizate în cadrul axei prioritare 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – 2.1.B Incubatoare2 de afaceri.

1.2.     Care este obiectivul specific al axei prioritare și al priorității de investiții?

Obiectivul   specific   al   acestei   axe   prioritare   îl   reprezintă   consolidarea   poziției   pe   piață   a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Prioritatea  de  investiții  2.1.  ”Promovarea  spiritului  antreprenorial,  în  special  prin  facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” are ca obiectiv consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domenii competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate3  şi Planurile de Dezvoltare Regională4. Ea este dedicată sprijinirii dezvoltării microîntreprinderilor5, pe de o parte și a structurilor suport de incubare a afacerilor, pe de altă parte.

Această prioritate de investiții este în concordanță cu prevederile Programului de guvernare 2017-

2020, în ceea ce privește crearea Programului Național de Dezvoltare a Antreprenoriatului (PNDA)

care vizează finanţarea infrastructurii antreprenoriale la nivelul comunităţilor locale.

Prezentul ghid specific este aplicabil și investițiilor localizate pe teritoriul acoperit de instrumentul Investiții Teritoriale  Integrate  (ITI)  Delta  Dunării  (arealul  format  din  38  de  unități  administrativ- teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării. Aceste localități / UAT-uri se află în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

1.3.     Care sunt regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul priorității de investiții?

Regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru. Prezentul ghid specific este aplicabil și investițiilor teritoriale integrate în arealul format din 38 de

unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (aprobată prin HG nr. 602/2016), după cum urmează:

 

2 Incubatorul de afaceri este o structură  de sprijin  al afacerilor, organizată în infrastructura incubatorului de afaceri într-un spațiu adecvat, în care sunt localizați rezidenții incubatorului, gestionată de un administrator, care urmărește crearea unui mediu favorabil, sustenabil, pentru întreprinderile mici şi mjlocii nou- înfiinţate, stimulându-le potenţialul de dezvoltare şi de viabilitate, ajutându-le să se dezvolte în perioada de început, prin asigurarea unor facilități comune și a suportului managerial necesar.

3         Pentru     mai     multe     detalii     în     legătură     cu     Strategia     Națională     pentru     Competitivitate     a     se     vedea     site-ul

http://www.minind.ro/strategie_competitivitate/SNC%20aprobata%20prin%20HG-1.pdf

4 Pentru mai multe detalii în legătură cu structurarea Programului Operațional Regional 2014-2020 în axe prioritare și priorități de investiții,

a se vedea Ghidul general.

5 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor  face obiectul unui apel de proiecte distinct

 1. centrul Deltei, care cuprinde unităţile administrativ-teritoriale al căror teritoriu se află integral în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, respectiv comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Crişan, Maliuc, Sfântu Gheorghe şi oraşul Sulina. Teritoriul acestor unități administrativ-teritoriale se află integral sau preponderent în Delta Dunării propriu-zisă, între braţele Dunării;

 

 1. b. unităţi administrativ-teritoriale aflate parţial pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării: municipiul Tulcea, oraşul  Isaccea,  orașul  Babadag  şi  comunele  Murighiol,  Mahmudia,  Beștepe, Nufăru, Somova, Niculițel, Luncavița, Grindu, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Mihai Bravu, Baia (județul Tulcea) și Mihai Viteazu, Istria, Săcele și Corbu (județul Constanța);
 1. unităţi administrativ-teritoriale aflate în vecinătatea teritoriului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, incluse pentru a asigura coeziunea teritorială și coerenţa unor intervenţii strategice: orașul Măcin și comunele I.C. Brătianu, Smârdan, Jijila, Văcăreni, Greci, Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Slava Cercheză

 

(conform Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, cap. I. Contextul elaborării

Strategiei, subcapitolul I.1 Contextul)

1.4.    Care sunt acțiunile sprijinite în cadrul priorității de investiții?

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ:

 • Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

o Crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spațiilor aferente și

dotarea acestora cu active corporale și necorporale.

Este  eligibilă  inclusiv  reabilitarea/  reconversia  unui  imobil  existent  neutilizat  și dotarea acestuia cu active corporale și necorporale, în scopul creării unui incubator de afaceri. Prin ”imobil neutilizat” se înțelege acel imobil care nu a fost utilizat în nicio activitate, în anul curent depunerii cererii de finanțare și în  ultimii doi ani calendaristici anteriori anului depunerii cererii de finanțare.

 • Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

o Dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul incubatoarelor de afaceri

1.5.    Indicatorii priorității de investiție

Indicatorii priorității de investiție fac obiectul monitorizării performanțelor programului în ansamblu

și se referă la:

· CO01 Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite
·

·

CO04

CO06

Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin nefinanciar

Investiție   productivă:   Investiţii   private   combinate   cu   sprijinul   public   pentru întreprinderi (granturi)

 

1.6.    Indicatorii de proiect

Indicatorii de proiect fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect și se referă la:

 • Rata de supraviețuire a firmelor incubate, la 3 ani de la finalizarea investiţiei (componentei)

finanțabile prin ajutor de stat regional – numărul firmelor active, la 3 ani de la finalizarea investiției finanțabile prin ajutor de stat regional, din cele atrase în incubator în primii 2 ani de la finalizarea acestei componente a investiției.

 • Gradul de ocupare a incubatorului (suprafata ocupata/utilizată de rezidenti – firme incubate, raportata la capacitatea totala a incubatorului, exclusiv spatii administrative și/sau ocupate de administratorul incubatorului), la 2 ani de la finalizarea proiectului.

Spațiile administrative pot include acele spații în care sunt prestate servicii suport/ conexe/ generale (altele decât cele specifice incubatorului), cum ar fi: cafenea, restaurant etc., destinate de regulă utilizatorilor incubatorului de afaceri (personal angajat, colaboratori etc)

Notă: Nu se acceptă identificarea și cuantificarea, în cadrul cererii de finanțare, a altor indicatori în afara celor menționați în cadrul acestei secțiuni.

Nerespectarea indicatorilor de mai sus, în termenele precizate anterior, conduce la recuperarea integrală a finanțării acordate. Verificarea respectării indicatorilor se realizează în condiţiile contractului de finanţare.

La completarea cererii de finanțare în MySMIS, indicatorii de proiect se vor introduce în tabelul indicatorilor suplimentari de realizare (secțiunea Indicatori suplimentari proiect).

1.7.     Rata  de  cofinanțare  acordată  în  cadrul  prezentului  apel  de proiecte

Pentru componenta de ajutor regional  a proiectului (suma cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional pentru investiții), contribuția programului (acoperită din FEDR și bugetul de stat) se acordă în limita intensității ajutorului de stat regional (vezi procentele din tabelul de mai jos), stabilite în funcţie de locul de implementare a proiectului (regiunea de dezvoltare pe teritoriul căreia se implementează proiectul finanțat), precum şi de tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria întreprinderilor micro, mici, mijlocii sau mari). A se vedea și secțiunea  2.7.1 ”Ajutorul regional pentru investiții”.

Contribuția maximă a programului la valoarea eligibilă a proiectului

50-70%

Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului (acoperită din FEDR și bugetul de stat) este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis. A se vedea și secțiunea 2.7.2 ”Ajutorul de minimis”.

Un proiect trebuie să includă obligatoriu o investiție în active corporale, finanțabile prin ajutor de stat regional (componenta de ajutor regional). Includerea unor cheltuieli finanțabile prin ajutor de minimis este opțională. Componenta de minimis nu poate depăși însă 50% din valoarea eligibilă totală  a  proiectului  (valoarea  eligibilă  a  cheltuielilor  finanțabile  prin  ajutor  regional  și  valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis)

Categoriile de cheltuieli finanțabile prin ajutor regional, respectiv ajutor de minimis sunt detaliate în secțiunea 3.4 ”Eligibilitatea cheltuielilor”.

Exemple de calcul al contribuțiilor financiare la proiect

Exemplul 1

Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau a întreprinderilor mici, iar proiectul se implementează în regiunea de dezvoltare Sud Vest Oltenia à POR va acoperi maximum 70% din componenta finanțabilă prin ajutor regional (valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor regional).

Solicitantul nu a mai beneficiat de ajutoare în regim de minimis în ultimii 2 ani fiscali înainte de depunerea proiectului și în anul curent depunerii proiectului. Plafonul de minimis aplicabil

– 200.000 euro. POR va acoperi maximum 90% din componenta finanțabilă prin ajutor de minimis (valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis).

(valorile din tabel sunt în lei)

Componenta finanțabilă prin ajutor de

stat regional:

2.250.000
–      Cheltuieli eligibile 2.025.000
–      Cheltuieli neeligibile 225.000
Componenta finanțabilă prin ajutor de

minimis:

594.000
–      Cheltuieli eligibile 504.000 Nu poate depăși 50% din valoarea totală

eligibilă a proiectului (2.529.000)

–      Cheltuieli neeligibile 90.000
Valoarea eligibilă a proiectului 2.529.000 = 2.025.000 + 504.000
Valoarea neeligibilă a proiectului 315.000 = 225.000 + 90.000
Valoarea totală a proiectului 2.844.000 = 2.250.000 + 594.000
Cuantumul ajutorului regional 1.417.500 Contribuția maximă a POR la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional = 70% x 2.025.000
Cuantumul ajutorului de minimis 453.600 Contribuția maximă a POR la cheltuielile

eligibile finanțabile prin ajutor de minimis =

90% x 504.000

Ajutorul de minimis se încadrează în plafonul aplicabil (200.000 euro pe parcursul a 3 ani fiscali consecutivi)

Finanțarea nerambursabilă totală 1.871.100 = 1.417.500 + 453.600
Contribuția totală a solicitantului, din

care:

972.900 = 2.844.000 – 1.871.100
–      Contribuția la componenta

finanțabilă prin ajutor de stat

regional

832.500 Contribuția minimă la cheltuielile eligibile

finanțabile prin ajutor de stat regional +

Cheltuielile neeligibile

= 30% x 2.025.000 + 225.000

–      Contribuția la componenta

finanțabilă prin ajutor de

minimis

140.400 Contribuția minimă la cheltuielile eligibile

finanțabile prin ajutor de minimis +

Cheltuielile neeligibile

= 10% x 504.000 + 90.000

 

Exemplul 2

Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor mijlocii iar proiectul se implementează în regiunea de dezvoltare Vest à POR va acoperi maximum 45% din componenta finanțabilă prin ajutor regional (valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor regional).

 

Solicitantul  a  m ai  beneficiat  de  ajuto are  în  regim  de  m inim is  în ultimii 2 ani fiscali înainte de depunerea proiectului sau în anul curent depunerii proiectului – 540.000 lei (reprezentând

120.000 euro*). Ajutorul maxim de care poate beneficia orice întreprindere, în regim de minimis, este de 200.000 euro pe parcursul a 3 ani fiscali consecutivi à Întrucât solicitantul a beneficiat  deja  de 120.000  euro, mai poate  solicita  cel mult echivalentul a 80.000 euro (360.000 lei*).

(valorile din tabel sunt în lei)

Componenta finanțabilă prin ajutor de

stat regional:

4.725.000
–      Cheltuieli eligibile 4.050.000
–      Cheltuieli neeligibile 675.000
Componenta finanțabilă prin ajutor de

minimis:

1.170.000
–      Cheltuieli eligibile 945.000 Nu poate depăși 50% din valoarea totală

eligibilă a proiectului (4.995.000)

–      Cheltuieli neeligibile 225.000
Valoarea eligibilă a proiectului 4.995.000 = 4.050.000 + 945.000
Valoarea neeligibilă a proiectului 900.000 = 675.000 + 225.000
Valoarea totală a proiectului 5.895.000 = 4.995.000 + 900.000
Cuantumul ajutorului regional 1.822.500 Contribuția maximă a POR la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional = 45% x 4.050.000
Cuantumul ajutorului de minimis 360.000 Contribuția maximă a POR la cheltuielile

eligibile finanțabile prin ajutor de minimis =

90% x 945.000 = 850.500 lei

DAR, întrucât solicitantul a beneficiat deja de 120.000 euro, mai poate solicita cel mult echivalentul a 80.000 euro (360.000 lei*).

Finanțarea nerambursabilă totală 2.182.500 = 1.822.500 + 360.000
Contribuția totală a solicitantului, din

care:

3.712.500 = 5.895.000 – 2.182.500
–      Contribuția la componenta

finanțabilă prin ajutor de stat

regional

2.902.500 Contribuția minimă la cheltuielile eligibile

finanțabile prin ajutor de stat regional +

Cheltuielile neeligibile

= 55% x 4.050.000 + 675.000

–      Contribuția la componenta

finanțabilă prin ajutor de

minimis

810.000 Contribuția minimă la cheltuielile eligibile

finanțabile prin ajutor de minimis + Cheltuielile neeligibile + Depășirea plafonului de minimis

= 10% x 945.000 + 225.000 + (850.500 –

360.000) Sau

= Total componentă de minimis – cuantum ajutor de minimis = 1.170.000 – 360.000

*)  pentru  ușurința  exemplului,  presupunem  ca  rata  de  schimb  Inforeuro  valabilă  la  acordarea

ajutoarelor de minimis, în acest exemplu, este de 4,5 RON/EUR.

 1. 2. Informații despre apelul de proiecte

2.1.    Ce tip de apel de proiecte se lansează?

Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen.

În cadrul acestui apel, proiectele pot fi depuse doar în perioada menționată în subsecțiunea 2.2. din

prezentul document.

Toate cererile de finanțare depuse vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară. Vor fi selectate în vederea contractării, în limita alocării financiare disponibile, proiectele care au obținut cele mai mari punctaje  la evaluarea tehnică și financiară.

Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse.

În cadrul acestui apel, proiectele respinse în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pot fi redepuse, cu condiția respectării termenului limită de depunere a cererilor de finanțare ori a condițiilor de închidere a apelului. Nu pot fi redepuse proiectele după ce au fost respinse  în  cadrul  etapei  de  evaluare  tehnică  și  financiară.  Toate  proiectele  redepuse  sunt considerate, din punct de vedere procedural, cereri de finanțare nou-depuse.

Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, OI/AM vor publica lunar pe website-ul propriu

situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile.

Supracontractarea se va realiza în limitele prevăzute de legislația în vigoare.

În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6795/14.11.2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020.

2.2.    Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?

Data și ora deschiderii cererii de proiecte:  05.02.2018, ora 12:00:00

Data și ora închiderii cererii de proiecte: 07.05.2018, ora 12:00:00

2.3.    Unde se depun proiectele și care este modalitatea de depunere?

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web  http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat la secțiunea de mai sus.

Atenție!  În MySMIS  sunt  dipsonibile  2  apeluri  distincte,  aferente  priorității  de  investiții 2.1.B  –

Incubatoare de afaceri:

–     POR/165/2 – aplicabil tuturor regiunilor de dezvoltare eligibile, mai puțin teritoriul ITI Delta

Dunării (2.1.B)

–     POR/179/2 – aplicabil doar teritoriului ITI Delta Dunării (2.1.B-ITI)

Selectarea apelului aplicabil se va face în funcție de locul de implementare a proiectului.

2.4.    Care     este     valoarea     minimă     și     maximă     a     finanțării

nerambursabile?

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 7.000.000

euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro6 valabil la lansarea apelului de proiecte.

Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile, constând atât din ajutor de stat regional, cât și, dacă este cazul, din ajutor de minimis.

2.5.    Care este alocarea apelului de proiecte?

 • Alocarea prezentului apel de proiecte, pentru regiunile de dezvoltare eligibile, mai puțin teritoriul ITI Delta Dunării, este de 117,65 milioane euro. Această alocare este detaliată pe regiunile de dezvoltare regională, astfel:
 • Alocarea apelului de proiecte dedicat zonei de investiţie teritorială integrată Delta Dunării

(ITI Delta Dunării) este de 11,71 mil. euro.

2.6.    Cine  poate  solicita  finanțare  în  cadrul  prezentului  apel  de proiecte?

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

–      entităţile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (autoritatea publică a administraţiei publice locale, instituţia sau consorţiul de instituţii de învăţământ superior acreditate, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerţ, societățile, societățile cooperative, asociațiile și fundațiile, patronatele, sindicatele)

–     parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri;

În cadrul Acordului de parteneriat  se va identifica clar entitatea cu rol de lider de proiect. Cererea de

finanţare va fi semnată şi depusă de entitatea desemnată ca lider de proiect.

Atenție!  În  sensul  normelor  ce  reglementează  ajutoarele  de  stat/  de  minimis,  solicitanții  se

încadrează într-una din categoriile microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii sau mari, indiferent de  forma  de  constituire  (e.g.  societate,  unitate  administrativ  teritorială,  asociație,  institut  de

cercetare-dezvoltare).

A se vedea condițiile detaliate de eligibilitate a solicitantului, precum și Anexa 1.3.a ”Încadrarea în

categoriile IMM” la acest ghid.

2.7.    Ajutorul de stat

Se acordă următoarele categorii de ajutor de stat, în funcție de tipul investiției

 • ajutor de stat regional pentru investiții, pentru crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spațiilor aferente și dotarea acestora cu active corporale, necorporale

Este  eligibilă  inclusiv  reabilitarea/reconversia  unui  imobil  existent  neutilizat  și dotarea acestuia cu active corporale, necorporale, în scopul creării unui incubator de afaceri. Prin ”imobil neutilizat” se înțelege acel imobil care nu a fost utilizat în nicio activitate,  în  anul  curent  depunerii  cererii  de  finanțare  și  în  ultimii  doi  ani calendaristici anteriori anului depunerii cererii de finanțare.

și

 • ajutor de minimis pentru dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul incubatoarelor de afaceri

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active

corporale, finanțabile prin ajutor de stat regional (e.g. crearea, dotarea incubatoarelor de afaceri).

Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional și a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis (e.g. dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul incubatoarelor de afaceri). Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 50% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Regulile și principiile specifice de acordare a fiecăruia dintre cele două tipuri de ajutor de stat sunt

detaliate mai jos.

2.7.1. Ajutorul regional pentru investiții

În termeni generali, ajutorul de stat înseamnă orice ajutor (indiferent de forma sa) acordat unor anumite întreprinderi (entițăți care desfășoară activități economice7) de către autoritățile publice. În măsura în care acest tip de ajutor denaturează concurența și afectează comerțul intracomunitar, acesta nu este compatibil cu piața internă, cu excepția cazurilor în care tratatele prevăd altfel.

Articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevede obligaţia unui stat membru de a notifica Comisiei Europene ajutoarele de stat, astfel încât aceasta să evalueze dacă sunt compatibile cu piaţa comună. Comisia a definit unele excepții8   și  a declarat anumite

7 Orice activitate care constă în furnizarea de bunuri și servicii pe o piață constituie o activitate economică

8 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă

în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare) prevede dispoziții specifice care

definesc condițiile în care ajutoarele având ca obiectiv dezvoltare regională sunt compatibile cu piața comună și scutite de notificare. Complementar Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare, Comisia Europeană oferă orientări cu privire la măsurile de ajutor care nu sunt exceptate de la obligația de notificare, inclusiv orientare privind ajutorul regional. Orientările privind ajutoarele de stat

categorii specifice de ajutoare de stat ca fiind compatibile cu piața comună, în cazul îndeplinirii unor condiții, acestea fiind scutite (exceptate) de obligaţia notificării prealabile. Ajutorul de stat regional, care are scopul de a sprijini dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă, reprezintă una din aceste categorii exceptate.

În aplicarea prezentului ghid, ajutorul de stat regional pentru investiții (denumit în continuare,

”ajutor regional”) reprezintă ajutorul regional acordat pentru o investiție inițială.

Investiție inițială, în sensul normelor ce reglementează ajutorul de stat regional și al prezentului ghid, înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de crearea unei unități noi, respectiv crearea unui incubator de afaceri sectorial.

Ajutorul regional nu poate fi acordat unui beneficiar care a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanțare. De asemenea, acesta se angajează că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.

Această prevedere se aplică la nivel de ”grup” (în cazul în care beneficiarul face parte dintr-un grup

de firme, i.e. grup de întreprinderi legate, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004).

„Relocare” înseamnă transferul unei activități identice sau similare sau a unei părți a acesteia de la o unitate a uneia dintre părțile contractante la Acordul privind SEE (unitatea inițială) către unitatea unei alte părți contractante la Acordul privind SEE unde are loc investiția care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puțin parțial aceleași scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași tip de clienți și se pierd locuri de muncă în activități identice sau similare la una din unitățile inițiale ale beneficiarului din SEE9.

”Activitate identică sau similară” înseamnă o activitate care face parte din aceeași clasă CAEN (cod de 4 cifre).

Intensitatea maximă a ajutorului regional

Investițiile (proiectele) sunt selectate și finanțate în baza măsurii de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici  și mijlocii în  domeniile  competitive  identificate în Strategia Națională  de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (măsură aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6795/14.11.2017).

Ajutorul regional acordat în baza acestei scheme ia forma finanțării nerambursabile și se supune Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare).

regionale pentru perioada 2014-2020 (2013/C 209/01) au fost adoptate de Comisia Europeană la 19 iunie 2013 și au intrat în vigoare la 1 iulie 2014.

9 Conform Regulamentului CE nr. 1084/2017 de modificare a Regulamentului nr. 651/2014.

Ajutorul  regional  se  acordă  în  limita  intensităților  (procentelor)  maxime  aprobate  de  Comisia Europeană pentru perioada 2014-202010, pentru acest tip de ajutor.

Astfel, valoarea maximă a finanţării nerambursabile ce poate fi solicitată și acordată se determină aplicând, la valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional, intensitatea maximă a ajutorului, aplicabilă categoriei întreprinderilor mari, mijlocii sau mici/micro și regiunii în care se implementează proiectul, conform tabelului de mai jos. În cazul în care cererea de finanțare conține atât investiții finanțabile prin ajutor regional cât și investiții finanțabile prin ajutor de minimis, procentele de mai jos se aplică doar la componenta finanțabilă prin ajutor regional (i.e. valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor regional).

 

Atenție! În sensul normelor ce reglementează ajutoarele de stat/ de minimis, aplicabile acestui apel, solicitanții se încadrează într-una din categoriile microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii sau mari, indiferent de forma de constituire (e.g. societate, unitate administrativ teritorială, asociație, institut de cercetare-dezvoltare).

 

A se vedea condițiile detaliate de eligibilitate a solicitantului, precum și Anexa 1.3.a ”Încadrarea în categoriile IMM” la acest ghid.

Data acordării ajutorului regional

 • Ajutoarele regionale se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele regionale se plătesc întreprinderii respective.
 • În cazul POR, data acordării ajutorului este data la care întră în vigoare contractul de finanțare aferent proiectului propus prin cererea de finanțare, indiferent de momentul efectuării plăților/ rambursărilor efective.

2.7.2. Ajutorul de minimis

În cadrul acestui apel, investițiile în dezvoltarea serviciilor specifice prestate în cadrul incubatorului de afaceri sunt finanțabile doar prin ajutor de minimis.

În cadrul acestui apel, nu sunt eligibile proiectele (cererile de finanțare) care conțin doar investiții (activități) finanțabile prin ajutor de minimis.

10  Decizia Comisiei Europene C (2014) 2240 final din 9 aprilie 2014 de autorizare a hărții notificate a ajutoarelor regionale aferente perioadei 2014-2020 pentru România și Hotărârea de Guvern nr. 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiții inițiale

De asemenea sunt eligibile, în cadrul componentei de ajutor de minimis, cheltuielile cu servicii de consultanță,  proiectare  și  inginerie,  informare  și  publicitate  aferente  investiției,  așa  cum  sunt detaliate în secțiunea 3.4. ”Eligibilitatea cheltuielilor” din acest ghid.

Aspecte generale privind ajutorul de minimis

Utilizarea fondurilor publice (inclusiv a fondurilor europene) pentru a sprijini o întreprindere, acordându-i astfel un avantaj în detrimentul altor entități (concurente pe piață), poate constitui ajutor de stat. În conformitate cu normele europene, unele ajutoare de stat sunt ilegale tocmai pentru că ele sunt de natură să distorsioneze concurența pe piața comună.

Articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevede obligaţia de a notifica Comisiei Europene ajutoarele de stat, astfel încât aceasta să evalueze dacă sunt compatibile cu piaţa comună.

Regula de minimis are în vedere exceptarea de la notificare a ajutoarelor de o valoare mică. Astfel, ajutoarele cu o valoare de până la 200.000 euro, acordate unei întreprinderi pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, sunt considerate compatibile cu regulile de concurență pe piața comună.

Investițiile (proiectele) sunt selectate și finanțate în baza măsurii de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici  și mijlocii în  domeniile  competitive  identificate în  Strategia Națională  de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (măsură aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6795/14.11.2017).

Ajutorul de minimis acordat în baza acestei scheme ia forma finanțării nerambursabile și se supune prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din  Tratatul  privind  funcționarea  Uniunii  Europene  ajutoarelor  de  minimis  (Regulamentul  de minimis).

Valoarea ajutorului

 • Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice (a se vedea mai jos), din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului.
 • În cadrul acestui apel de proiecte, contribuția programului este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis (componenta de minimis).
 • Dacă, pe lângă domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin cererea de finanțare, întreprinderea solicitantă desfășoară activități și în alte domenii (clase CAEN), dintre care unele sunt  excluse  din  aria  de  aplicare a  Regulamentului  de minimis și/sau a  Schemei aplicabile acestui apel, ori plafonul aplicabil acestor domenii este mai mic de 200.000 euro11, atunci acestei întreprinderi i se poate aplica plafonul de 200.000 euro doar dacă, de finanțarea primită, nu va beneficia în activitățile desfășurate în domeniile excluse ori cărora li se aplică un plafon mai mic. Acest aspect este inclus în Declarația de angajament, depusă odată cu cererea de finanțare.

11  În cazul întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost, plafonul este de 100.000 de euro pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.

Întreprinderea unică

 • În sensul Regulamentului de minimis, plafonul de minimis (200.000 euro) se aplică întreprinderii

unice.

 • Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:
 1. 1. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
 2. 2. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de

administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

 1. 3. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
 2. 4. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură,  în  baza  unui  acord  cu  alți  acționari  sau  asociați  ai  acelei  întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respectiv Astfel, dacă întreprinderile A și B formează o întreprindere unică (spre exemplu, A deține peste 50% din părțile sociale ale lui B), atunci A și B împreună vor putea beneficia de 200.000

euro (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro).

Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile de mai sus, constituie, de asemenea, o întreprindere unică. Astfel, dacă întreprinderea A deține majoritatea drepturilor de vot ale întreprinderii B, iar B deține, la rândul ei, majoritatea drepturilor de vot ale întreprinderii C, atunci toate cele 3 întreprinderi constituie o întreprindere unică și împreună vor putea beneficia de 200.000 euro (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro).

 • La identificarea întreprinderii unice, se vor avea în vedere doar întreprinderile înregistrate pe teritoriul aceluiași stat membru UE. Astfel, chiar dacă întreprinderea A (înregistrată în România) este deținută în proporție de 60% de întreprinderea B (înregistrată în afara României), cele două întreprinderi nu sunt considerate o întreprindere unică.

Totuși, legătura dintre A și B trebuie luată în calcul la încadrarea solicitantului într-una din categoriile

IMM – a se vedea secţiunea 3.2 ”Eligibilitatea solicitantului”.

Legăturile stabilite prin intermediul unei persoane fizice, sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord (a se vedea Legea 346/2004 – Art. 4^4 alin 4)  trebuie luate în calcul doar la încadrarea solicitantului într-una din categoriile IMM – a se vedea secțiunea 3.2 ”Eligibilitatea solicitantului”.

Astfel, dacă întreprinderea A (solicitant) și C sunt considerate legate prin intermediul persoanei fizice X, pentru verificarea încadrării lui A într-una din categoriile IMM, la datele întreprinderii A se vor adăuga în totalitate datele (numărul mediu de salariați) înregistrate de C. Pe de altă parte, în ceea ce privește acordarea și cumularea ajutorului de minimis, A și C nu vor fi considerate ca formând o întreprindere unică.

Cumulul ajutoarelor de minimis

 • Plafonul de minimis (200.000 euro) de care poate beneficia un solicitant se va reduce cu valoarea cumulată a tuturor ajutoarelor în regim de minimis, acordate întreprinderii unice pe parcursul ultimilor 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare.

Astfel, se vor cumula următoarele ajutoare de minimis:

 1. 1. primite de întreprinderea solicitantă
 2. 2. primite de toate celelalte întreprinderi cu care întreprinderea solicitantă formează întreprinderea unică
 3. 3. Dacă solicitantul este o întreprindere înființată ca urmare a fuzionării prin contopire a două sau mai multor întreprinderi, se vor cumula toate ajutoarele de minimis primite, în perioada celor 3 ani fiscali consecutivi, de fiecare din întreprinderile care au fuzion Același principiu se aplică în cazul unei întreprinderi care a fuzionat cu alte întreprinderi, prin absorbirea acestora.
 4. 4. În cazul divizării unei întreprinderi, ajutorul de minimis primit înainte de divizare se va aloca/ atribui acelei întreprinderi care a beneficiat/ beneficiază de el, aceasta fiind, în principiu, cea care a preluat activitatea (activitățile) pentru care a fost acordat ajutorul de minimis. Dacă această alocare nu poate fi făcută, ajutorul de minimis va fi atribuit în mod proporțional în funcție de valoarea capitalurilor noilor întreprinderi, la data divizării.
 • Cumularea ajutoarelor primite în regim de minimis se face indiferent de:
 1. Sursa ajutoarelor (e.g. buget de stat, buget local, fonduri europene)
 2. b. Forma ajutoarelor (g. finanţare nerambursabilă, scutiri de la plata unor taxe, garanţii, facilităţi privind creditele primite, dobânzi subvenţionate, garanţii bancare etc.)
 • Solicitantul va completa şi semna Declaraţia de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va menţiona informaţiile referitoare la ajutoarele de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanțare, precum şi în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanţare, respectiv încheierea contractului de finanțare. Pe lângă informațiile cuprinse în această  secțiune,  formularul  Declarației  de  eligibilitate  conține  instrucțiuni  suplimentare privind completarea corectă a declarației.
 • Dacă valoarea în euro a unui ajutor de minimis ori modalitatea de determinare a acesteia sunt specificate în actul de acordare (e.g. contract de finanțare, acord de principiu), atunci această valoare va fi dedusă din plafonul de minimis. În caz contrar, pentru determinarea valorii în euro a ajutorului primit, se va utiliza rata de schimb InforEuro12 valabilă în luna acordării ajutorului (i.e. luna emiterii/semnării actului de acordare a ajutorului).
 • Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un  astfel  de  cumul  ar  depăși  intensitatea  sau valoarea  maximă  relevantă  a  ajutorului stabilită  pentru  condițiile  specifice  ale  fiecărui  caz  de  un  regulament  sau  de  o  decizie  de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
 • În cazul în care, după aplicarea regulilor de cumul, valoarea finanțării nerambursabile solicitate prin cererea de finanțare depășește plafonul de minimis specific (respectiv 200.000 euro sau

100.000 euro), cererea de finanțare va fi respinsă. În acest caz nu poate fi acordat un nou ajutor de minimis doar pentru acea parte din finanțarea solicitată care s-ar încadra în plafonul de minimis aplicabil.

12 Ratele de schimb InforEuro sunt publicate la adresa http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

Data acordării ajutorului de minimis

 • Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.
 • În cazul POR, data acordării ajutorului este data la care întră în vigoare contractul de finanțare aferent proiectului propus prin cererea de finanțare, indiferent de momentul efectuării plăților/ rambursărilor efective.

2.8.    Specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentului apel de proiecte

Acordarea finanțării pentru incubatoare de afaceri se va realiza pe baza unui plan de afaceri care să demonstreze orientarea către nevoile IMM-urilor găzduite şi durabilitatea investiţiei, precum şi menţinerea investiţiei după încetarea finanţării din POR.

Principiile de funcţionare a unui incubator

În  etapa  de  pre‐incubare  (maximum  6  luni  –  perioada  dintre  selectarea  viitorului  rezident  şi semnarea contractului de incubare), antreprenorul este sprijnit direct în identificarea și dezvoltarea ideii de afaceri, respectiv crearea premizelor favorabile înființării unei firme.

Etapa de pre-incubare începe cu identificarea ideii de afaceri și se termină cu elaborarea planului de

afaceri. Poate include activități legate de:

–     Evaluarea potențialului ideii de afaceri, eventual potențialul inovativ

–      Instruire atât în aspecte generale (e.g. management), cât și mai specifice (e.g. proprietate intelectuală)

–     Stabilirea  modelului  de  business  și  elaborarea  planului  de  afaceri,  inclusiv  a  proiecțiilor

financiare ale afacerii

În această etapă, complementar serviciilor prestate, incubatorul poate oferi inclusiv găzduire (spațiu fizic) și acces la anumite facilități.

În etapa de incubare, antreprenorul este sprijinit de la înființarea firmei până la dezvoltarea ei. De regulă, acest proces acoperă primii 3 ani de activitate a firmei nou înființate. Această perioadă ar trebui să fie suficientă pentru a stabili dacă ideea de afaceri este de succes și are șanse de a se dezvolta într-o firmă matură. Activitățile și serviciile de sprijin se referă, în principal, la:

–     Instruire specializată

–     Găzduire fizică în incubator (acces la spații de producție/servicii echipate, la facilități, utilități)

–     Servicii administrative (recepție, secretariat, securitate, comunicare, curățenie, bufet)

–     Servicii de contabilitate, juridice şi financiare

–     Servicii de marketing și mentorat, coaching direct

–      Servicii  suport  de  afaceri  şi  capital:  consilierea  managerială  și  cooperarea  constantă  a companiilor rezidente; planificarea afacerii și formarea unei companii; accesul la servicii de formare profesională pentru nevoile actuale și viitoare ale pieței; cumpărare colectivă de servicii și produse; studii de piață, vânzări și marketing; consultanță export: piețe și căutare de parteneri; Asistență IT și e-business; consultanță dezvoltarea de noi produse și servicii; consultanță obținere de finanțare; granturi și capital, contacte cu Business Angels,  fonduri cu capital de risc; consultanță recutarea de personal; consultantă privind transferul și comercializarea de tehnologie, precum și contacte cu universități și institute de cercetare și dezvoltare, furnizarea de ajutor în ceea ce priveşte contactele comerciale, naționale și internaționale, servicii privind internaţionalizarea IMM-urilor, suport în identificarea de parteneri, orientare în pregătirea proiectelor, etc.

–     Networking (de ex: cu alți antreprenori și clienți)

–     Stabilirea strategiei de părăsire a incubatorului

–     alte servicii necesare

În etapa de post‐incubare (perioada de accelerare), activitățile vizează companii aflate deja în faza de  maturitate,  fiind  capabile  să  evolueze  pe  cont propriu.  În această  etapă, firma  nu  mai  este găzduită în cadrul incubatorului, însă poate beneficia de pe urma unor servicii ca: sprijin pentru creșterea vâzărilor,  sau îmbunătățirea  proceselor de  producție,  servicii  de internaționalizare  sau introducere a inovațiilor. Incubatoarele care se concentrează pe această etapă, poartă și denumirea de ”acceleratoare de afaceri”.

Monitorizare: proiectele selectate (firmele rezidente) sunt monitorizate în mod sistematic şi permanent, în scopul determinării modului adecvat de intervenţie a administratorului incubatorului. Monitorizarea se realizează atât în perioada de incubare a fiecărei firme cât și pe o perioadă de cel puțin 2 ani după incubare.

Sinergie: reflectată în planurile de afaceri ale întreprinderilor, prin reunirea unei largi palete de servicii necesare derulării afacerilor oferite rezidenţilor incubatorului de afaceri.

Complementaritate: incubatorul de afaceri oferă servicii specializate unei anumite categorii de întreprinzători, acţionând ca factor complementar faţă de organizaţiile existente de sprijinire a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Rezidenții incubatorului de afaceri

Rezidentul  incubatorului  de  afaceri  este  orice  operator  economic   nou  înființat,  IMM,  care funcţionează conform legii şi desfăşoară activităţi economice în interiorul incubatorului de afaceri, beneficiind de acest statut pentru o perioadă de până la 3 ani de la data obţinerii calităţii de rezident;

Candidații la incubare trebuie să îndeplinească, în mod, cumulativ, cel puțin următoarele cerințe, la data incubării:

 1. a) Sunt societăți nou-înființate care au cel mult 3 ani vechime
 2. b) Se încadrează în categoria IMM-urilor și sunt clasificate ca întreprinderi autonome, potrivit Legii n 346/2004, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. c) Domeniul de activitate în care funcționează este aferent sectorului specific incubatorului de afaceri;
 4. d) Nu  sunt  în  stare  de  dizolvare,  reorganizare  judiciară,  lichidare,  insolvenţă,  faliment  sau

suspendare temporară a activităţii;

 1. e) Nu pot fi rezidenți ai incubatorului de afaceri societăţile bancare, societăţile de asigurare şi reasigurare, societățile cu activitate principală de comerț, societăţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societăţile de valori imobiliare, activităţi de intermedieri financiare, activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de intermedieri imobiliare şi din industria carboniferă.
 2. f) Nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate

Conform  Legii  incubatoarelor  (nr.  102/2016),  fondatorul  are  următoarele  drepturi  și  obligații

principale:

 1. a) aprobă planul de dezvoltare a incubatorului de afaceri, la propunerea administratorului incubatorului de afaceri;
 2. b) stabileşte drepturile şi obligaţiile specifice ale administratorului incubatorului de afaceri, conform legii şi regulamentului de selectare şi numire a administratorului incubatorului de afaceri;
 3. c) urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor de către administratorul incubatorului de afaceri;
 4. d) solicită administratorului elaborarea raportului de activitate anual, până la 30 martie a anului următor
 5. e) transmite raportul de activitate al administratorului incubatorului de afaceri autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul IMM

Rezidentul are următoarele drepturi și obligații principale:

 1. a) de   folosinţă   asupra   infrastructurii   incubatorului   de   afaceri   care   formează   obiectul

contractului de incubare;

 1. b) de a beneficia de serviciile oferite de incubatorul de afaceri;
 2. a) să plătească administratorului incubatorului de afaceri sumele prevăzute în contractul de

incubare;

 1. b) să respecte regulamentele aprobate de către fondatorul incubatorului de afaceri;
 2. c) să folosească infrastructura incubatorului de afaceri cu diligenţa unui bun proprietar, să nu o

degradeze sau deterioreze, cu excepţia uzurii normale;

 1. d) să nu cesioneze faţă de terţi drepturile izvorâte din contractul de incubare;
 2. e) să creeze cel puţin un loc nou de muncă, în termen de 6 luni de la intrarea în incubator, loc care va fi păstrat pe întreaga perioadă în care este rezident al incubatorului de afaceri;
 3. f) să elibereze infrastructura incubatorului de afaceri după terminarea perioadei de incubare de 3 ani sau la încetarea contractului de incubare, după caz.

Administratorul are următoarele obligații principale:

 1. a) asigură serviciile necesare pentru buna funcţionare a incubatorului de afaceri;
 2. b) asigură atragerea de operatori economici ca rezidenţi ai incubatorului de afaceri;
 3. c) elaborează planul de dezvoltare a incubatorului de afaceri în concordanţă cu strategiile de

dezvoltare a domeniilor vizate, pe care îl supune spre aprobare fondatorului;

 1. d) elaborează regulamentul privind funcţionarea incubatorului de afaceri;
 2. e) monitorizează întreprinderile incubate şi pe cele aflate în faza de postincubare;
 3. f) derulează activităţile de promovare şi atragere a potenţialilor rezidenţi;
 4. g) elaborează raportul de activitate anual, până la 30 martie a anului următor
 1. 3. Criterii de eligibilitate și selecție

3.1.    Reguli generale

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare, în condițiile stipulate de acesta.

Excepții de la această regulă:

–      criteriul de eligibilitate a proiectului referitor la valoarea minimă a finanțării nerambursabile solicitate, a cărui respectare este obligatorie doar până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv

–      În cazul în care, pe parcursul procesului de evaluare și selecție, se modifică categoria de întreprinderi în care solicitantului/partenerii sunt încadrați la depunerea cererii de finanțare, solicitantul râmâne eligibil cu condiția reajustării în etapa precontractuală a cuantumului finanțării nerambursabile solicitate și a informațiilor incluse în planul de afaceri, inclusiv macheta financiară, precum și cu respectarea tuturor celorlate criterii de eligibilitate în conformitate cu prevederile prezentului ghid.

Îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate face obiectul verificării conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare, efectuate de Organismul intermediar POR. Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității este prezentată în Anexa 2 la prezentul ghid.

În cazul în care proiectul se realizează în parteneriat, criteriile de eligibilitate cu privire la solicitant se aplică tuturor membrilor parteneriatului, aceștia anexând toate documentele similare privind identificarea solicitantului.

3.2.    Eligibilitatea solicitantului

Solicitantul  eligibil,  în  sensul  prezentului  ghid,  reprezintă  entitatea/  entitățile  care  îndeplineşte/

îndeplinesc cumulativ criteriile enumerate si prezentate în cadrul prezentei secțiuni.

 1. 1. Solicitantul se încadrează într-una din următoarele categorii:
 2. a. Fondator al incubatorului de afaceri:
 3. Autoritate  a  administrației  publice  locale-  unități  administrativ-teritoriale  din

mediul urban sau rural: Judeţele, Municipiile, Oraşele, Comunele

 1. Instituţie   sau   consorţiu   de   instituţii   de   învăţământ   superior   acreditate (universităţi, institute, academii de studii) înființate de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, acreditate conform Legii nr.87/2006   pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005

privind asigurarea calităţii educaţiei

iii.   Institute, centre şi staţiuni de cercetare-dezvoltare (înființate în baza ordonanței nr. 57 din 16 august 2002 cu modificările și completările ulterioare,   privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, a OUG 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, a OUG 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative)

 1. Camere de comerţ (înfiinţate în baza Legii camerelor de comerţ nr. 335/2007)
 2. v. Societate  (înfiinţată  în  baza  Legii  n  31/1990  privind  societăţile  comerciale),

societate cooperativă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei);

 1. v Asociații  și  fundații  constituite  în  baza  Ordonanţei  Guvernului  nr.  26/2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare

vii.   Patronate sau sindicate înregistrate conform Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 1. b. Parteneriat între fondatori

În cadrul Acordului de parteneriat se va identifica clar entitatea cu rol de lider de proiect. Cererea de finanţare va fi semnată şi depusă de entitatea desemnată ca lider de proiect.

Indiferent de forma de organizare a solicitantului (entitate individuală sau parteneriat), acesta este considerat întreprindere și, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004, se încadrează într-una din categoriile microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare. A se vedea Anexa 1.3.a pentru mai multe detalii în acest sens.

 1. 2. Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura
 2. contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului
 3. b. finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul şi
 4. resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării

ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul va completa declarația de eligibilitate și declaraţia de angajament prin care își asumă capacitatea financiară.

Atenţie! În cazul parteneriatelor, dovada capacităţii financiare se face de către liderul de proiect şi/sau oricare dintre parteneri. Prin acordul de parteneriat se va stabili cota parte la finanţarea proiectului, aferentă fiecărui partener. Se va anexa, totodată, hotărârea fiecărui partener de a participa la asigurarea finanţării proiectului, cu indicarea sumelor cu care  participă la finanțarea proiectului.

În etapa precontractuală, solicitantul va prezenta dovada capacității financiare  (Hotărârea Consilului Local/  Județean,  extras  de  cont  bancar,  dovada  unei  linii/  contract  de  credit  emise  de  bancă/ instituţie financiar bancară). Dovada capacității financiare trebuie să acopere cel puțin contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului și valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, mai puțin TVA aferentă.

 1. 3. Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate înDeclarația de eligibilitate

Condiția se aplică fiecărei entități membre în cadrul unui parteneriat, după caz.

Situațiile de excludere (așa cum sunt detaliate în Ghidul general – secțiunea 6.1, punctul 6):

 1. Se află în stare de faliment/ insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menţionate), şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
 2. b. Face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la

punctul a.;

 1. Este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis ce nu a fost

deja executată și creanța nu a fost integral recuperată, anexându-se dovezi în acest sens. d.   Este în dificultate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în

aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat:

„întreprindere în  dificultate” înseamnă o  întreprindere care  se  află  în  cel  puțin  una  din situațiile următoare:

(a) În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.

(b) În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.

(c)  Atunci  când  întreprinderea  face  obiectul  unei  proceduri  colective  de  insolvență  sau

îndeplinește  criteriile  prevăzute  în  dreptul  intern  pentru  ca  o  procedură  colectivă  de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi.

(d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.

(e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:

 1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și
 2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea

1,0. (EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu impozitele + Cheltuieli cu dobânzile + Cheltuieli cu

amortizarea)

 1. A fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei

fraude/ infracțiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare,

selecție și contractare, nu se află într-una din situațiile de mai jos:

 1. este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/ comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare selecție, contractare și implementare a proiectului;
 2. b. se află în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR;
 3. se află în situația de a încerca/ de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR;
 4. d. a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acesto
 1. 4. Locul de implementare a proiectului
 1. Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban sau rural, în regiunea dedezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare.

Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov.

Atenție la crearea, respectiv transmiterea cererii de finanțare, în cadrul aplicației MySMIS!

–      dacă locul de implementare a proiectului se află într-una din regiunile de dezvoltare eligibile, mai puțin teritoriul ITI Delta Dunării, selectați Apelul POR/165/2 (la inițierea cererii de finanțare) și regiunea de dezvoltare aferentă (la transmiterea cererii de finanțare)

–      dacă  locul de  implementare  a  proiectului  se  află  pe  teritoriul  ITI  Delta  Dunării, selectați   Apelul   POR/179/2   (la  inițierea   cererii  de  finanțare)  și  regiunea  de dezvoltare aferentă (la transmiterea cererii de finanțare)

 1. b. Solicitantul  deține  unul  din  următoarele  drepturi  asupra  imobilului  ce  face  obiectul

investiției, la momentul depunerii cererii de finanțare

 • dreptul de proprietate,
 • dreptul de superficie (solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare),
 • dreptul  de   concesiune   (conform   normelor   legale   în   vigoare).   Contractul   de concesiune trebuie să stipuleze dreptul concesionarului de a executa lucrări de construcţie. În caz contrar, pe lângă contractul de concesiune, se va anexa, o declaraţie autentificată a proprietarului infrastructurii/ terenului cu privire la acceptarea  efectuării  lucrărilor  prevăzute  prin  proiect  asupra  terenului/ infrastructurii, pentru realizarea investiției.

Dacă pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finanțare, sau în perioada de durabilitate a acestuia sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii (teren  și/sau  clădire)  aferente  proiectului,  beneficiarul  poate  fi  obligat  să  returneze finanțarea   nerambursabilă   acordată,   precum   și   alte   penalități,   dacă   este   cazul,   în conformitate cu prevederile contractuale.

 1. Solicitantul trebuie să demonstreze deţinerea dreptului de superficie/ concesiune, după caz, pe perioada  de  durabilitate  a  investiției  în  conformitate  cu  prevederile  contractuale, respectiv 3/5 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractelor de finanțare.
 2. d. Condițiile pe care imobilul ce face obiectul proiectului care implică execuţia de lucrări de construcţii trebuie să le indeplinească cumulativ, începând cu data depunerii cererii de finanţare, sunt detaliate în cadrul Ghidului solicitantului -Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, respectiv:
 • să fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului;
 • să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;
 • să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptuluicomun.

Pentru  elementele  de  mai  sus,  nu  vor  conduce  la  respingerea  cererii  de  finanțare  din procesul de evaluare, selecție și contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului (de ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc). Fiecare caz în parte va fi analizat la nivelul OI în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității. Garanțiile reale asupra imobilelor (ex. ipoteca etc) sunt considerate în accepțiunea AMPOR  incompatibile cu realizarea proiectelor de  investiții  în  cadrul  POR  2014-2020.  Ulterior  contractării  proiectului,  este  permisă ipotecarea obiectelor/bunurilor aferente proiectului, fie ele mobile sau imobile, în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, sau în perioada de valabilitate a acestuia sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii (teren și/sau clădire) aferente proiectului, beneficiarul poate fi obligat să   returneze finanțarea nerambursabilă acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale. De asemenea, modificarea dreptului asupra imobilului ce face obiectul cererii de  finanțare  nu  se  poate  realiza  decât  în  condițiile  stricte  prevăzute  de  contractul  de finanțare.  Pentru  detalii  vă  rugăm  să  consultați  modelul  orientativ  al  contractului  de finanțare, anexat la ghid general.

Notă: imobilul este definit conform conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare.

 1. 5. Solicitantul a selectat administratorul incubatorului de afaceri, până la data depunerii cereriide finanţare.

Entitatea solicitantă (individual) sau oricare din membrii parteneriatului pot avea și calitatea de administrator al incubatorului de afaceri.

3.3.    Eligibilitatea proiectului

 1. 1. Incubatorul de afaceri este sectorial

Regio finanţează doar incubatoare de afaceri sectoriale, care oferă toată gama de servicii necesare celor care au o  idee fezabilă, aplicabilă într-un anumit sector, expresie a potențialului endogen existent în acel teritoriu.

Incubatorul de afaceri sectorial, în sensul acestui apel de proiecte, reprezintă incubatorul de afaceri în cadrul căruia toate firmele incubate activează într-unul din următoarele sectoare economice:

–     Turism și ecoturism

–     Textile și pielărie (și încălțăminte)

–     Lemn și mobilă

–     Industrii creative

–     Industria auto și componente

–     Tehnologia informațiilor și comunicațiilor

–     Sănătate

–     Energie și management de mediu

–     Bioeconomie    (agricultură,    silvicultură,    pescuit    și    acvacultură),    biofarmaceutică    și

biotehnologii

–     Construcții

–     Cercetare – dezvoltare.

 1. 2. Tipuri de investiții eligibile

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale finanțabile prin ajutor de stat regional. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis și/sau a investițiilor finanțabile prin ajutor de stat regional în active necorporale.

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

 • Investiții în active corporale

o  lucrări  de  construire  a  spațiilor  aferente  incubatorului,  inclusiv  a  utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

Este eligibilă inclusiv reabilitarea/reconversia unui imobil existent neutilizat și dotarea  acestuia  cu  active  corporale,  necorporale,  în  scopul  creării  unui incubator de afaceri. Prin ”imobil neutilizat” se înțelege acel imobil care nu a fost utilizat în nicio activitate, în anul curent depunerii cererii de finanțare și în ultimii doi ani calendaristici anteriori anului depunerii cererii de finanțare.

o  achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  și  care  se  încadrează  în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data lansării apelului de proiecte.

o  achiziţionarea  de  instalaţii/  echipamente  specifice  în  scopul  obţinerii  unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor derulate în cadrul incubatorului.   Surse   regenerabile   (alternative)   de   energie:   energia   solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Sunt eligibile și investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line  a serviciilor/  produselor rezidenților incubatorului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică, achiziții publice, e-licitație, facturarea electronică.

Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative13:

o trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;

o trebuie să fie amortizabile;

o trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)

13  Conform Art. 14 alin (8) din Regulamentul (UE) Nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat

o  trebuie  să  fie  incluse  în  activele  întreprinderii  care  beneficiază  de  ajutor  și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum cinci ani sau de trei ani în cazul IMM-urilor, de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.

Pentru solicitanții care se încadrează în categoria întreprinderilor mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investiției inițiale.

Nu sunt eligibile investiţiile care constau în lucrări ce nu se supun autorizării.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale.

Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă constituie o investiție inițială (crearea unei unități noi – incubator de afaceri sectorial), în sensul normelor ajutorului de stat regional, detaliate în cadrul secțiunii 2.7.1 Ajutorul regional pentru investiții.

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

 • Achiziţionarea  de  servicii  suport  de  afaceri  şi  capital,  altele  decât  cele  oferite  de

administrator în funcţie de cerinţele rezidenţilor:

o Servicii de contabilitate, juridice şi financiare

o Servicii de marketing și mentorat, coaching direct

o Servicii  suport  de  afaceri  şi  capital:  consilierea  managerială  și  cooperarea constantă   a   companiilor   rezidente;   planificarea   afacerii   și   formarea   unei companii; accesul la servicii de formare profesională pentru nevoile actuale și viitoare ale pieței; cumpărare colectivă de servicii și produse; studii de piață, vânzări și marketing; consultanță export: piețe și căutare de parteneri; Asistență IT și e-business; consultanță dezvoltarea de noi produse și servicii; consultanță obținere de finanțare; granturi și capital, contacte cu Business Angels,  fonduri cu capital de risc; consultanță recutarea de personal; consultantă privind transferul și comercializarea de tehnologie, precum și contacte cu universități și institute de cercetare și dezvoltare, furnizarea de ajutor în ceea ce priveşte contactele comerciale, naționale și internaționale, servicii privind internaţionalizarea IMM- urilor, suport în identificarea de parteneri, orientare în pregătirea proiectelor, etc.

o Servicii privind managementul general al infrastructurii incubatorului de afaceri;

o Networking (de ex: cu alți antreprenori și clienți)

o Stabilirea strategiei de părăsire a incubatorului

 

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis.

Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 50%

din valoarea eligibilă totală a investiției.

Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de

construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri14) înainte de depunerea cererii de finanțare.

14  Angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă

 1. 3. Proiectul propus prin cererea de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare

În acest sens, solicitantul va completa, pe proprie răspundere, Declaraţia de eligibilitate.

 1. 4. Valoarea  finanțării  nerambursabile  solicitate  este  de  minimum  200.000  euro  și  maximum

7.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului

de proiecte.

 1. 5. Contribuţia proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu

regulile privind ajutorul de stat regional și de minimis aplicabile.

 

Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de stat regional, contribuția proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile  trebuie să fie în concordanță cu intensitățile maxime ale ajutorului de stat regional (a se vedea și secțiunea 2.7.1 ”Ajutorul regional pentru investiții”). Procentele minime ale contribuției solicitantului diferă în funcţie de locul de implementare a proiectului (regiunea de dezvoltare pe teritoriul căreia se implementează proiectul finanțat), precum şi de tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria întreprinderilor micro, mici, mijlocii sau mari).

Se recomandă o atenţie sporită în aplicarea corectă a prevederilor Legii 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, în special în ceea ce priveşte identificarea întreprinderilor partenere și/sau legate cu întreprinderea solicitantă. Încadrarea datelor solicitantului (a numărului mediu anual de salariaţi şi a cifrei de afaceri anuale nete/ activelor totale) în pragurile prevăzute pentru categoria IMM-urilor se verifică abia după luarea în calcul a datelor aferente tuturor întreprinderilor partenere şi ale celor legate cu întreprinderea solicitantă, identificate conform legii. Anexa 1.3.a. ”Încadrarea în categoriile IMM” la prezentul ghid prezintă detalii suplimentare în acest sens.

Se încadrează în categoria întreprinderilor mari și entitățile în cazul cărora cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice (cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3) al art. 4^2 din Lege).

Următoarele tipuri de solicitanți se încadrează în categoria întreprinderilor mari:

–     Autorități ale administrației publice locale

–     Parteneriatele dintre autorități ale administrației publice locale și orice alte entități

În cazul unui solicitant de tip parteneriat, în care membrii parteneriatului sunt entități ce se încadrează, conform Legii 346/2004, în categorii IMM diferite, atunci contribuția minimă la valoarea eligibilă, aplicabilă   solicitantului parteneriat, reprezintă procentul cel mai mare din cele aferente membrilor, în funcție de încadrarea acestora pe categorii IMM/ întreprinderi mari.

Solicitantul de finanţare (solicitantul individual și fiecare din membrii unui parteneriat) va completa şi anexa la cererea de finanţare Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM.

Datele utilizate pentru calculul numărului mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri netă anuală şi activele totale sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent depunerii  cererii  de  finanțare,  aprobate  de  adunarea  generală a acţionarilor sau asociaţilor  sau organisme echivalente (conform Art. 6 alin (1) din Legea 346/2004).

Pentru identificarea categoriei de întreprindere a entităților solicitante (individual sau în parteneriat), a se vedea Anexa 1.3.a. ”Încadrarea în categoriile IMM”.

 1. 6. Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare este de maximum 48 de luni și nu depășește data de 31.12.2023

Această perioadă include atât perioada de realizare a componentei finanțabile prin ajutor de stat regional (crearea incubatorului), cât și, dacă este cazul, perioada de realizare a componentei finanțabile prin ajutor de minimis (prestarea serviciilor specifice incubatorului).

Perioada de realizare a activităților proiectului15  după semnarea contractului de finanțare poate fi extinsă, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2023.

 1. 7. Respectarea   principiilor   privind   dezvoltarea   durabilă,   egalitatea   de   şanse,   de   gen   și

nediscriminarea

A se vedea precizările din Ghidul general.

3.4.    Eligibilitatea cheltuielilor

Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:

 • Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020
 • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie

2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,

 • Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie

2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,

15  Perioada (totală) de implementare a proiectului (spre deosebire de perioada menționată la pct. 6 din secțiunea 3.3. ”Eligibilitatea proiectului”) cuprinde atât activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și activitățile ce urmează a fi realizate după momentul  contractării  proiectului.  Aceasta  este  calculată  în  mod  automat  odată  cu  completarea  cererii  de  finanțare  (calendarul activităților proiectului) în aplicația MySMIS.

 • Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020
 • Regulamentul Comisiei  Europene  nr.  1407/2013  privind  aplicarea  articolelor  107  și  108  din Tratatul  privind  funcționarea  Uniunii  Europene  ajutoarelor  de  minimis  (Regulamentul  de minimis)
 • Regulamentului Comisiei Europene nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare

compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat

 • Ordinul ministrului  delegat  pentru  fonduri  europene  nr.  6795/14.11.2017  privind  aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:

 1. să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în condiţiile legii între data depunerii cererii de finanţare şi 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare. Prin excepție, sunt eligibile cheltuielile aferente Capitolului ”Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică” detaliate mai jos, dacă sunt efectuate după data de 1 ianuarie 2014.
 2. b. să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în

care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe  baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;

 1. să fie în conformitate cu prevederile programului;
 2. d. să fie în conformitate cu contractul de finanţare, încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar şi beneficiar;
 3. să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;
 4. să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
 5. g. să  fie  înregistrată  în  contabilitatea  beneficiarului,  cu  respectarea  prevederilor    67  din

Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

 1. h. să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilo
 2. o investiție în active corporale și/sau necorporale trebuie să fie legată de înființarea unei noi unități, în  conformitate  cu  prevederile  referitoare  la  investițiile  inițiale,  din  Regulamentul Comisiei (UE) nr. 651/2014 din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat și al prezentului ghid.

Categorii de cheltuieli eligibile:

Capitolul 1.        Cheltuieli pentru amenajarea terenului (finanțabile prin ajutor de stat regional)

1.1. Amenajarea terenului – se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă.

1.2. Amenajări  pentru  protecţia  mediului  şi  aducerea  la  starea  iniţială  –  se  includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi.

Capitolul 2.        Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului (finanțabile prin ajutor

de stat regional)

Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi, alte utilități.

Capitolul 3.        Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (finanțabile prin ajutor de minimis)

3.1. Studii  de  teren  –  se  cuprind  cheltuielile  pentru  studii  geotehnice,  geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie, raport privind impactul asupra  mediului,  dacă  este  cazul,  studii  de  specialitate  necesare  în  funcție  de specificul investiției.

3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii – se includ cheltuielile pentru:

 • obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
 • obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
 • obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;
 • obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;
 • întocmirea documentaţiei,   obţinerea   numărului   cadastral   provizoriu   şi înregistrarea terenului în cartea funciară;
 • obţinerea acordului de mediu;
 • obţinerea avizului P.S.I.;
 • alte avize, acorduri şi autorizaţii.

3.3. Comisioane,  cote  si  taxe  –  se  cuprind:  cota  aferentă  Inspectoratului  de  Stat  în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare.

3.4. Proiectare  şi  inginerie  –  se  includ  cheltuielile  pentru  elaborarea  documentaţiilor

necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.).

Pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor ca urmare a modernizărilor/ reabilitărilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

3.5. Consultanţă – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

 • plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia (inclusiv a planului de afaceri);
 • plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului)
 • plata serviciilor   de   consultanţă/asistenţă   juridică   în   scopul   elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul

3.6. Asistenţă tehnică – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

 • asistenţă tehnică din  partea  proiectantului  pe  perioada  de  execuţie  a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);
 • plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

Capitolul 4.        Cheltuieli pentru investiţia de bază (finanțabile prin ajutor de stat regional)

4.1. Construcţii şi instalaţii – se cuprind cheltuieli aferente activităților de construire a incubatoarelor de afaceri, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului.

Se   cuprind   inclusiv   cheltuieli   cu   reabilitarea/reconversia   unui   imobil   existent

neutilizat  în  scopul  creării  unui  incubator  de  afaceri.  Prin  ”imobil  neutilizat”  se înțelege acel imobil care nu a fost utilizat în nicio activitate, în anul curent depunerii cererii de finanțare și în ultimii doi ani calendaristici anteriori anului depunerii cererii de finanțare

4.2. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotari) – se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora:

 • Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se  regăsesc  în  Subgrupa  2.1.  „Echipamente  tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de

masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor   umane   și   materiale   și   alte   active   corporale”   din   Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare.

 • Cheltuieli cu achiziţionarea  de  instalaţii/  echipamente  specifice  în  scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor  de inventar.

4.3. Active necorporale – se cuprind:

 • Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
 • Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a serviciilor proprii ale solicitantului
 • Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii electronice

Activele   necorporale   trebuie   să   îndeplinească   inclusiv   următoarele   condiții

cumulative :

–     trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;

–     trebuie să fie amortizabile;

–      trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)

–      trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum cinci ani sau de trei ani în cazul IMM-urilor, de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.

Pentru  întreprinderile  mari,  costurile  activelor  necorporale  sunt  eligibile numai până la un plafon de 50 % din costurile totale eligibile ale investiției inițiale.

Capitolul 5.        Alte cheltuieli (finanțabile prin ajutor de stat regional)

5.1. Organizare de şantier (conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice):

 • Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
 • Cheltuieli conexe organizării de şantier

5.2. Cheltuieli  diverse  şi  neprevăzute  –  se  consideră  eligibile  dacă  sunt  detaliate corespunzător  prin  documente  justificative  şi  doar  în  limita  a  10%  din  valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la Cap. 4. ”Cheltuieli pentru investiţia de bază”, punctul 4.1. ”Construcţii şi instalaţii”

Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei.

Capitolul 6.        Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (finanțabile prin ajutor de minimis) – sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.

Capitolul 7.        Cheltuielile  cu  activitatea  de  audit  financiar  extern  (finanțabile  prin  ajutor  de minimis) – sunt eligibile în limita a 5000 lei fără TVA, trimestrial (aferente activitatilor ce pot fi auditate  in trimestrul  respectiv).  În cazul  în care  beneficiarii optează  pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit confirmă că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt:

 • necesare pentru realizarea proiectului,
 • prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului
 • în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, şi un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011);
 • efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi;
 • plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate
 • înregistrate în contabilitatea  beneficiarului/  partenerului  având  la  bază documente  justificative,  identificabile  şi  verificabile,  dovedite  prin documente originale. Documentele originale  trebuie  să  aibă  înscris codul proiectului şi menţiunea «Proiect finanţat din POR». Beneficiarul va aplica menţiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor suport/justificative ce însoţesc cererea de rambursare. Pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilitatii în functie de tipul beneficiarului, si codul SMIS al proiectului
 • in conformitate cu  propunerile  tehnice  si  financiare  ofertate  (se  verifica preturile unitare si cantitatile decontate)

Beneficiarii care efectuează plăţi în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută.

Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifica potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.

Capitolul 8.        Cheltuieli  cu  activități  specifice  priorității de  investiție  (finanțabile  prin  ajutor  de minimis) – Achiziţionarea de servicii   suport pentru rezidenții incubatorului de afaceri, conform cap. 3.3, pct. 2,  Achiziţionarea de servicii  suport de afaceri şi capital, altele decât cele oferite de administrator în funcţie de cerinţele rezidenţilor

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă (potrivit legislației naționale în domeniul fiscal) aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă. La depunerea cererii de finanțare, solicitanții vor completa Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale, referitoare la încadrarea solicitantului în categoria persoanelor înregistrate ori neînregistrate în scopuri de TVA, conform Codului fiscal, respectiv achizițiile din cadrul proiectului pentru care TVA este nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. În cazul solicitanților parteneriate, fiecare entitate membră a parteneriatului va completa această declarație, enumerând la secțiunea D din declarație, dacă este cazul, achizițiile din cadrul proiectului pe care entitatea le va derula și pentru care TVA este nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

 

Limitele  procentuale  prevazute  pentru  anumite  categorii  de  cheltuieli  se  aplica  la  valoarea cheltuielilor incluse in bugetul proiectului la data semnarii contractului de finantare.

În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:

 

 1. cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor

efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020

 1. b. achiziționarea de terenuri si/sau construcții,
 2. costurile operationale, de functionare, de testare și intretinere
 3. d. costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării – e.g. salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ- gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație)
 4. costuri de personal
 5. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente

creditelor,

 1. g. contributia in natura
 2. h. amortizarea
 3. cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015
 4. cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”
 1. Cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic.
 2. Cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepția celor aferente

Capitolului 3 ”Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică” de mai sus

3.5.    Criterii de evaluare tehnică și financiară

Criteriile de evaluare tehnică și financiară sunt prezentate în Grila de evaluare tehnică și financiară –

Anexa 3 la Ghidul specific.

 1. 4. Completarea cererii de finanțare

Cererea de finanțare este compusă din:

–      Formularul  cererii  de  finanțare,  ale  cărui  secțiuni  se  completează  exclusiv  în  aplicația electronică MySMIS. Anexa 1 la acest ghid prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Aceste detalii sunt disponibile inclusiv în cadrul aplicației MySMIS, la completarea fiecărei secțiuni în parte

–      Anexele  la  formularul  cererii  de  finanțare.  Toate  aceste  documente  vor  fi  încărcate  în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate digital. Pentru unele din anexele enumerate mai jos, acest ghid conține modele standard (e.g. declarația de eligibilitate, declarația de angajament, macheta ce conține analiza și previziunea financiară din planul de afaceri) sau recomandate (planul de afaceri). Celelalte documente (e.g. documente cadastrale) vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanțare.

–     Excepţie!  În  cazul  în  care  reprezentantul  legal  al  solicitantului  este  un  cetăţean  străin

nerezident, acesta va împuternici expres o persoană pentru transmiterea cererii de finanţare prin MYSMIS. Persoana împuternicită va semna certificarea aplicaţiei şi va transmite cererea de finanţare prin sistem. Cu toate acestea, la cererea de finanţare se va anexa şi certificarea aplicaţiei completată şi semnată olograf de către reprezentantul legal străin nerezident, precum  şi  declaraţiile  în nume  propriu ale  acestuia  solicitate  prin prezentul ghid.  Toate declarațiile date în nume propriu, aferente cererii de finanțare trebuie să fie întocmite și semnate  electronic  (prin aplicarea unei semnături electronice  vizibile)  de  către reprezentantul legal (cetățean străin nerezident) și apoi, în vederea încărcării în MySMIS, să fie semnate inclusiv de persoana împuternicită (doar aceasta putându-se identifica electronic în aplicație).

 

Atenție la crearea, respectiv transmiterea cererii de finanțare, în cadrul aplicației MySMIS!

–      dacă locul de implementare a proiectului se află într-una din regiunile de dezvoltare eligibile, mai puțin teritoriul ITI Delta Dunării, selectați Apelul POR/165/2 (la inițierea cererii de finanțare) și regiunea de dezvoltare aferentă (la transmiterea cererii de finanțare)

–      dacă locul de implementare a proiectului se află pe teritoriul ITI Delta Dunării, selectați Apelul POR/179/2 (la inițierea cererii de finanțare) și regiunea de dezvoltare aferentă (la transmiterea cererii de finanțare)

Anexele obligatorii la cererea de finanțare sunt:

 1. 1. Actul de   identificare a reprezentantului legal al solicitantului (pentru fiecare din membrii

parteneriatului, dacă este cazul)

 1. 2. Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea (digitală) a anumitor documente din cererea de finanțare (dacă este cazul). Persoana împuternicită nu poate semna cererea de finanțare la depunerea în MySMIS, după cum nici declarațiile date în nume propriu de către reprezentantul legal al solicitantului. Pentru, reprezentantul legal  al solicitantului care este un cetăţean străin nerezident,a se vedea excepţia de mai sus cu privire la împuternicirea specială  pentru  semnarea  certificării  aplicaţiei  şi  transmiterea  cererii  de  finanţare  prin MySMIS (La cererea de finanțare se va anexa împuternicirea expresă, certificarea aplicaţiei completată şi semnată olograf de către reprezentantul legal străin nerezident, precum şi declaraţiile în nume propriu ale acestuia solicitate prin prezentul ghid).
 2. 3. Acordul de parteneriat, în cazul solicitantului – parteneriat
 3. 4. În cazul societăților (partener sau solicitant individual) – Certificatul constatator și Furnizare informații   extinse,   emise   de   Oficiul   Registrului  Comerţului,   cu   cel   mult  30   de   zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare
 4. 5. Declarație  privind  eligibilitatea  TVA  aferente  cheltuielilor  ce  vor  fi  efectuate  în  cadrul

proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (conform modelului standard din Anexa 1.4. la ghidul specific). În cazul solicitanților parteneriate, fiecare entitate membră a parteneriatului va completa această declarație, enumerând la secțiunea D, dacă este cazul, achizițiile din cadrul proiectului pe care entitatea le va derula și pentru care TVA este nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

 1. 6. Declarația de eligibilitate (conform modelului standard din Anexa 1.1. la ghidul specific). În cazul parteneriatelor, toţi membrii parteneriatului vor prezenta această declaraţ Dacă este cazul se vor anexa și decizii privind recuperarea ajutoarelor de stat/ de minimis şi dovezi ale efectuării plăţii.
 2. 7. Declaraţia  privind  încadrarea  întreprinderii  în categoria IMM  și  dacă  este  cazul,  Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (conform modelului standard din Anexa  1.3 la ghidul specific).

În  cazul  parteneriatelor,  fiecare  entitate  membră  a  parteneriatului  va  completa  câte  o

declarație.

În cazul solicitanților APL sau parteneriat între APL și alte entități, nu este obligatorie prezentarea acestei declarații (acești solicitanți se încadrează în categoria întreprinderilor mari).

 1. 8. Declarația de angajament (conform modelului standard din Anexa 1.2. la ghidul specific). În

cazul parteneriatelor, toţi membrii parteneriatului vor prezenta această declaraţie.

 1. 9. Hotărâre de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și (daca este cazul) de aprobare a acordului de parteneriat.  Aceasta este semnată de către solicitant, iar în cazul parteneriatului, se va atașa de către fiecare membru al parteneriatului
 2. 10. Documentele privind dreptul de proprietate/ superficie/ concesiune al solicitantului asupra imobilului pe care se propune a se realiza investiția. Respectivele documente trebuie să fie atotcuprinzătoare pentru datele menționate în cadrul cererii de finanţare cu privire la localizarea/poziționarea investiției. A se vedea și prevederile din Ghidul general.

Contractul   de   superficie   trebuie   să   acopere   o   perioadă   corespunzătoare   asigurării

sustenabilității investiției  menţionate în cadrul ghidului general şi să ofere dreptul titularului

de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect.

 1. 11. Documentele cadastrale şi înregistrarea imobilelor în registre
 2. Extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea, în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maximum 30 de zile calendaristice înaintea depunerii proiectului)
 1. b. Tabel centralizator asupra n cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează în cadrul acestora, precum și suprafețele aferente – a se vedea modelul orientiv din Anexa 10.6 la Ghidul general
 2. Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale.

Se  acceptă  înscrierea  provizorie  în  cartea  funciară  doar  a  dreptului  de  proprietate,  cu condiția depunerii unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului respectiv, cel mai târziu în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea notificării privind demararea etapei precontractuale, în conformitate cu prevederile secțiunii 8.5 ”Etapa precontractuală” din Ghidul general, în caz contrar proiectul fiind respins. Nu se acceptă înscrierea   provizorie   a   celorlalte   drepturi   reale   menționate   în   cadrul   secțiunii   3.2

”Eligibilitatea solicitantului”, la punctul 4, lit. b) din cadrul prezentului ghid.

 1. 12. Certificatul de urbanism,  în  termen  de  valabilitate,  emis  în  scopul  autorizării  lucrărilor prevăzute în proiect
 2. 13. Plan de amplasare a echipamentelor/ utilajelor achiziționate prin proiec Acest document

poate fi elaborat de solicitant

 1. 14. Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoa
 2. 15. Contractul de   administrare   a   incubatorului   de   afaceri   –   încheiat   între   solicitant   şi administratorul incubatorului de afaceri, precum şi anexele acestuia (planul de dezvoltare a incubatorului   de   afaceri,   autofinanţarea   incubatorului;   strategia   de   monitorizare   a rezidenţilor   incubatorului   pe   parcursul   a   2   ani   postincubare;   Regulamentul   privind gestionarea şi administrarea incubatorului de afaceri; Modelul-cadru al contractului de incubare)
 3. 16. Dovada experienței profesionale  a  administratorului  –  se  vor  anexa  documente  care demonstrează că administratorul desemnat deţine personal calificat, cu experienţă în managementul afacerilor, în domeniul juridic, contabil, financiar, și alte servicii menționate în planul de dezvoltare a incubatorului de afaceri (CV organizațional, CV-ul echipei, alte documente care să ateste experienţa în managementul afacerilor);
 4. 17. Planul de afaceri, inclusiv Macheta – Proiecții financiare.

Dacă proiectul este acceptat pentru finanțare (i.e. a parcurs cu succes etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară), solicitantul va trebui să prezinte în etapa precontractuală:

 1. 1. Extras  de  carte  funciară  din  care  să  rezulte  intabularea,  precum  și  încheierea,  emis  cu maximum 30 de zile înaintea depunerii.

În cazul în care, la depunerea cererii de finanțare, s-a prezentat extras de carte funciară cu

înscriere provizorie a dreptului de proprietate, se va prezenta extrasul din care să rezulte înscrierea definitivă a dreptului respectiv. Este obligatorie îndeplinirea condiției privind înscrierea definitivă a dreptului de proprietate și depunerea extraselor de carte funciară aferente, cel mai târziu în termenul maxim de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării privind demararea etapei precontractuale, în conformitate cu prevederile secțiunii

8.5 ”Etapa precontractuală” din ghidul general. În cazul în care sunt modificări asupra documentelor privind dreptul de proprietate/ superficie/ concesiune ce pot afecta eligibilitatea și implementarea proiectului, acestea se vor anexa la documentația de contractare.

 1. 2. Declarația de angajament actualizată
 2. 3. Declarația de eligibilitate actualizată
 1. 4. Declarația  privind  încadrarea  în  categoria  IMM     și,  dacă  este  cazul,  Calculul  pentru întreprinderi partenere sau legate, actualizată
 2. 5. Certificatul constatator și Furnizare informații extinse, emise de oficiul registrului comerţului

de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul solicitantul, cu cel mult 30 de zile calendaristice

înainte de depunere la OI

 1. 6. Certificatul de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de

stat, din care să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat și respectiv bugetul local, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare (a se vedea și Declarația de eligibilitate aplicabilă în etapa de contractare)

 1. 7. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului. Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate, conform prevederilor OG n 39/2015 privind cazierul fiscal. Înregistrarea de datorii fiscale constituie criteriu de respingere al solicitantului la momentul contractării
 2. 8. Declaraţia reprezentantului legal prin care se certifică faptul că, pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie au fost/ nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanţare (acolo unde este cazul). Documentul se depune în etapa precontractuală și nu va face parte din contractul de finanțar
 3. 9. Dovada capacității financiare, respectiv un document din următoarele: Hotărârea Consilului Local/ Județean, extras de cont bancar (curent, de depozit); Dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituţie financiar bancară. Dovada capacității financiare trebuie să acopere cel puțin contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului și valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, mai puțin TVA aferentă.
 4. 10. Hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în

urma etapei de evaluare și selecție

 1. 11. Orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, actualizat, dacă au intervenit modificări

Netransmiterea, în etapa precontractuală, a oricărui document obligatoriu, în termenul solicitat, conduce la respingerea cererii de finanțare.

 1. 5. Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor

Ulterior depunerii, cererile de finanțare vor intra intr-un sistem competitiv de verificare, evaluare și selecție, descris în secțiunea 2.1 din acest ghid.

Detalii privind derularea fiecărei etape din procesul de evaluare, selecție și contractare sunt prezentate în Ghidul general – secțiunea 8, cu excepția prevederilor legate de situațiile în care pot fi solicitate clarificări asupra cererii de finanțare. Acestea, precum și particularități ale procesului de verificare și evaluare a proiectelor, derulat prin intermediul aplicației MySMIS, vor fi prezentate în instrucțiuni emise de AMPOR. Modelul standard al contractului de finanțare utilizat pentru contractarea proiectelor selectate în urma procesului de evaluare și selecție este cel prezentat în cadrul anexei 10.8  la Ghidul general, care se completează cu clauzele specifice prezentate mai jos. Clauzele specifice se modifică/ completează conform condițiilor de acordare a finanțării în cadrul priorității 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. Acestea se referă, în principiu, la următoarele aspecte:

–      Ajutorul se acordă în baza Regulamentului Comisiei (UE) nr. 651/2014 din 17 iunie 2014 de declarare  a  anumitor  categorii  de  ajutoare  compatibile  cu  piața  internă  în  aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, respectiv a Regulametului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis precum și a Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6795/14.11.2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

–     Mecanismul cererilor de plată este aplicabil investițiilor finanțate în cadrul acestui apel.

–     Mecanismul prefinanțării investițiilor este aplicabil acestui apel de proiecte.

–      Dacă, oricând în perioada de durabilitate a contractului, se constată că încadrarea valorii finanțării nerambursabile solicitate în plafonul de ajutor aplicabil s-a realizat, la momentul solicitării și/sau acordării, în baza unor informații incomplete și/sau incorecte, beneficiarul fiind îndreptățit la o valoare mai mică a ajutorului, contractul de finanțare va fi reziliat și finanțarea acordată va fi recuperată integral.

–      Dacă, pe parcursul perioadei de implementare, beneficiarul se înregistrează în scopuri de TVA (devine plătitor de TVA), acesta va notifica OI și AMPOR cu privire la această modificare, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA.

–      Data acordării ajutorului este data la care întră în vigoare contractul de finanțare, indiferent de momentul efectuării plăților/ rambursărilor efective în cadrul proiectului.

–      Beneficiarul  va  respecta,  până  la  finalizarea  perioadei  de  durabilitate  a  contractului, următoarele condiții de acordare a finanțării, sub sancțiunea rezilierii contractului și a recuperării integrale a finanțării acordate:

o Beneficiarul își păstrează forma de organizare juridică eligibilă.

o Investiţia finanţată vizează sectorul economic specificat ca atare în cadrul cererii de finanţare.

–      Beneficiarul  are  obligația  de  a  pune  la  dispoziția  MDRAPFE,  în  formatul  și  în  termenul solicitate de către acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare și monitorizare a ajutoarelor ce îi revin ca responsabilitate.

–     Beneficiarul trebuie să păstreze, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării

ajutorului în cadrul prezentei măsuri de sprijin, toate documentele referitoare la ajutoarele primite pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse de legislația comunitară în acest domeniu.

–      Dacă   implementarea   proiectului   nu   conduce   la   realizarea   unei   investiții   inițiale,   în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, până la finalul exercițiului financiar ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului, AM va rezilia contractul de finanțare și finanțarea acordată va fi recuperată în condițiile prezentului contract.

–      Perioada  de  realizare  a  activităților  proiectului  după  semnarea  contractului de  finanțare poate fi extinsă, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2023.

 1. 6. Depunerea și soluționarea contestațiilor

Depunerea  și  soluționarea  contestațiilor  în  cadrul  prezentului  apel  de  proiecte  se  realizează  în conformitate cu secțiunea 8.4 din cadrul Ghidului general.

 1. 7. Modificarea ghidului solicitantului

Modificările  la  prezentul  ghid se  vor  realiza  în conformitate  cu  secțiunea  9 din cadrul  Ghidului solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020.

 1. 8. Anexe

Prezentul ghid include următoarele anexe, care fac parte integrantă din acesta:

Anexa 1 – Formularul cererii de finanțare, cu următoarele modele standard:

Anexa 1.1 – Declarația de eligibilitate

Anexa 1.2 – Declarația de angajament

Anexa 1.3 – Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate

Anexa 1.3.a – Încadrarea în categoriile IMM

Anexa 1.4 – Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Anexa 1.5.a – Macheta Analiza și previziunea financiară

Anexa 1.6 – Declaraţia privind modificările intervenite în cursul procesului de evaluare și selecție a cererii de finanțare

Anexa 2 – Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare

Anexa 3 – Grila de evaluare tehnică și financiară a cererii de finanțare

Anexa 4 – Acordul de parteneriat (model orientativ)