Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

  

Microîntreprinderi

GHIDUL SOLICITANTULUI

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

 

În cadrul prezentului document prin Ghidul general se întelege documentul cu titlul Ghidul solicitantului – Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020, iar prin Ghidul specific apelului de proiecte se înțelege prezentul document.

Aspectele cuprinse în acest document ce derivă din Programul Operațional Regional 2014-2020 (în continuare POR) și modul său de implementare, vor fi interpretate exclusiv de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP – AMPOR) cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

Vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în acest document, precum şi toate prevederile din Ghidul general şi să vă asigurați că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din POR, axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.

Vă recomandăm ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul prezentului apel de proiecte, să consultaţi periodic pagina de internet www.inforegio.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor generale și/sau specifice, precum și alte comunicări/ clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul POR.

La sediul Organismelor intermediare POR (din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională) funcţionează un birou de informare, unde solicitanţii pot fi asistaţi, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea şi pregătirea cererii de finanţare.

Cuprins

 1. Informații despre axa prioritară și prioritatea de investiții 4

1.1.       Axa prioritară, prioritatea de investiții 4

1.2.       Care este obiectivul specific al axei prioritare și al priorității de investiții?. 4

1.3.       Care sunt regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul axei prioritare 2?. 4

1.4.       Care sunt acțiunile sprijinite în cadrul axei prioritare/priorității de investiții?. 4

1.5.       Indicatorii priorității de investiție. 5

1.6.       Indicatorii de proiect. 5

1.7.       Rata de cofinanțare acordată in cadrul prezentului apel de proiecte. 6

 1. Informații despre apelul de proiecte. 6

2.1.       Ce tip de apel de proiecte se lansează?. 6

2.2.       Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?. 7

2.3.       Unde se depun proiectele și care este modalitatea de depunere?. 7

2.4.       Care este valoarea eligibilă minimă și maximă a unui proiect?. 8

2.5.       Care este alocarea apelului de proiecte?. 8

2.6.       Cine poate solicita finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte?. 8

2.7.       Ajutorul de minimis. 8

 1. Criterii de eligibilitate și selecție. 12

3.1.       Reguli generale. 12

3.2.       Eligibilitatea solicitantului 12

3.3.       Eligibilitatea proiectului 16

3.4.       Eligibilitatea cheltuielilor. 18

3.5.       Criterii de evaluare tehnică și financiară. 21

 1. Completarea cererii de finanțare. 21
 2. Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor. 24
 3. Depunerea și soluționarea contestațiilor. 26
 4. Modificarea ghidului solicitantului 27
 5. Anexe. 27

 

 

 

1.                 Informații despre axa prioritară și prioritatea de investiții

1.1.          Axa prioritară, prioritatea de investiții

Acest apel de proiecte este organizat în cadrul axei prioritare 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – 2.1.A Microîntreprinderi.

1.2.          Care este obiectivul specific al axei prioritare și al priorității de investiții?

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” are ca obiectiv consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domenii competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională[1]. Ea este dedicată sprijinirii dezvoltării microîntreprinderilor, pe de o parte și a structurilor suport de incubare a afacerilor, pe de altă parte[2].

În cadrul prezentului apel nu se pot depune proiecte pentru investițiile localizate pe teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.

1.3.          Care sunt regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul axei prioritare 2?

Regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.

1.4.          Care sunt acțiunile sprijinite în cadrul axei prioritare/priorității de investiții?

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ:

 • Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii
 • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

1.5.          Indicatorii priorității de investiție

Indicatorii priorității de investiție fac obiectul monitorizării performanțelor programului, în ansamblu și se referă la:

 • Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin
 • Investiţii private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (grant)

1.6.          Indicatorii de proiect

Indicatorii de proiect fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect și se referă la:

 • Cifra de afaceri, la 2 ani după finalizarea implementării proiectului.[3]
 • Numărul mediu de salariați / Numărul de angajați cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, în perioada de monitorizare a proiectului (i.e. perioada de implementare a proiectului și 3 ani după finalizarea implementării).

Menținerea numărului mediu de salariați înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare, respectiv menținerea numărului de angajați cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, înregistrat la data depunerii cererii de finanțare, reprezintă o condiție obligatorie pentru acordarea finanțării – a se vedea și condițiile de eligibilitate a solicitantului.

Asumarea unei creșteri a numărului mediu de salariați / numărului de angajați cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, ca urmare a implementării proiectului și menținerea acestei creșteri pe perioada de monitorizare a proiectului, vor fi punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare.

Nerespectarea țintelor stabilite în cererea de finanțare, pentru oricare din indicatorii de mai sus, conduce la recuperarea integrală a finanțării acordate.

 

Notă: Nu se acceptă identificarea și cuantificarea, în cadrul cererii de finanțare, a altor indicatori în afara celor menționați în cadrul acestei secțiuni.

1.7.          Rata de cofinanțare acordată in cadrul prezentului apel de proiecte

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 100% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis (a se vedea secțiunea 2.7 Ajutorul de minimis).

2.                 Informații despre apelul de proiecte

2.1.          Ce tip de apel de proiecte se lansează?

Prin prezentul Ghid se lansează apelul de proiecte cu nr. 1[4].

În cadrul acestui apel, proiectele pot fi depuse doar în perioada de 6 luni menționată în subsecțiunea 2.2. din prezentul document. Selecția proiectelor se va realiza conform prevederilor de mai jos.

Cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 85 de puncte, vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare.

Cererile de finanțare depuse în următoarea lună (i.e. luna 3 de depunere), vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară. Proiectele care au obținut cel puțin 80 de puncte (noul prag de calitate) atât din prima tranșă (din cele menținute în competiție) cât și din tranșa curentă, vor fi contractate dacă se încadrează în alocarea financiară rămasă disponibilă. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 80 de puncte (provenind din ambele tranșe), vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare.

Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse.

Etapele de mai sus vor fi parcurse până la consumarea întregii alocări financiare disponibile pentru acest apel, pragul de calitate urmând a fi scăzut în mod succesiv (75, 70, 65 șamd).

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, OI/AM vor publica lunar situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile.

În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică schema de ajutor de minimis __________

2.2.          Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?

Data și ora lansării cererii de proiecte: ___________

Data și ora închiderii cererii de proiecte: ___________

2.3.          Unde se depun proiectele și care este modalitatea de depunere?

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune printr-una dintre modalitățile specificate în cadrul Ghidului solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 – 2020, la subsecțiunea 5.3., respectiv:

 • fie la sediul agențiilor pentru dezvoltare regională unde va avea loc implementarea proiectului,
 • fie prin aplicația electronică MySMIS. Pentru a verifica disponibilitatea aplicației MySMIS la data lansării cererii de proiecte, vă rugăm să accesați site-ul inforegio.ro

Restul prevederilor din cadrul Ghidului general, legate de depunerea cererilor de finanțare și de modalitatea de depunere a acestora, rămân aplicabile în cadrul prezentului apel de proiecte.

2.4.          Care este valoarea eligibilă minimă și maximă a unui proiect?

Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie de minimum 25.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la depunerea cererii de finanțare.

Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis, conform prevederilor din secțiunea secțiunea 2.7 Ajutorul de minimis.

2.5.          Care este alocarea apelului de proiecte?

Alocarea prezentului apel de proiecte este de __________ milioane euro. Această alocare este detaliată pe regiunile de dezvoltare regională, astfel:

Regiunea de dezvoltare Nord Est Sud Est Sud Muntenia Sud Vest Oltenia Vest Nord Vest Centru
Mil. euro              

 

2.6.          Cine poate solicita finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte?

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor. A se vedea condițiile detaliate de eligibilitate a solicitantului.

2.7.          Ajutorul de minimis

Utilizarea fondurilor publice (inclusiv a fondurilor europene) pentru a sprijini o întreprindere, acordându-i astfel un avantaj în detrimentul altor entități (concurente pe piață), poate constitui ajutor de stat. În conformitate cu normele europene, unele ajutoare de stat sunt ilegale tocmai pentru că ele sunt de natură să distorsioneze concurența pe piața comună.

Articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevede obligaţia de a notifica Comisiei Europene ajutoarele de stat, astfel încât aceasta să evalueze dacă sunt compatibile cu piaţa comună.

Regula de minimis a fost introdusă pentru exceptarea de la notificare a ajutoarelor de o valoare mică. Astfel, ajutoarele cu o valoare de până la 200.000 euro, acordate unei întreprinderi pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, sunt considerate compatibile cu regulile de concurență pe piața comună (ele nefiind considerate ajutoare de stat).

Prin acest apel de proiecte sunt selectate și finanțate investiții (proiecte) în baza Schemei de ajutor de minimis aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr ___________ (Schema de ajutor de minimis).

Toate ajutoarele de minimis acordate în baza acestei scheme iau forma finanțării nerambursabile și se supun Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Regulamentul de minimis).

 

Regulile de acordare a ajutoarelor de minimis

 

Valoarea ajutorului

 • Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice (a se vedea mai jos), din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului.
 • Dacă, pe lângă domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin cererea de finanțare, întreprinderea solicitantă desfășoară activități și în alte domenii (clase CAEN), dintre care unele sunt excluse din aria de aplicare a Regulamentului de minimis și/sau a Schemei de ajutor de minimis aplicabile acestui apel, ori plafonul aplicabil acestor domenii este mai mic de 200.000 euro[5], atunci acestei întreprinderi i se poate aplica plafonul de 200.000 euro doar dacă de finanțarea primită nu va beneficia în activitățile desfășurate în domeniile excluse ori cărora li se aplică un plafon mai mic.

 

Întreprinderea unică

 • În sensul Regulamentului de minimis, întreprinderea unică reprezintă un grup de întreprinderi legate.
 • Plafonul de minimis (200.000 euro) se aplică întreprinderii unice, adică grupului de întreprinderi legate (din care întreprinderea solicitantă face parte), și nu fiecărei întreprinderi în parte.
 • Întreprinderea unică (grupul de întreprinderi legate) include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:
  1. întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
  2. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
  3. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
  4. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Astfel, dacă întreprinderile A și B sunt legate (spre exemplu, A deține peste 50% din părțile sociale ale lui B), atunci A și B împreună vor putea beneficia de 200.000 euro (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro).

Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, una din relațiile de mai sus, constituie, de asemenea, o întreprindere unică. Astfel, dacă întreprinderea A este legată cu întreprinderea B, iar B este, la rândul ei, legată de întreprinderea C, atunci toate cele 3 întreprinderi constituie o întreprindere unică și împreună vor putea beneficia de 200.000 euro (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro).

 • La identificarea întreprinderii unice, se vor avea în vedere doar întreprinderi legate înregistrate pe teritoriul aceluiași stat membru UE. Astfel, chiar dacă întreprinderea A (înregistrată în România) este deținută în proporție de 60% de întreprinderea B (înregistrată în afara României), cele două întreprinderi nu sunt considerate o întreprindere unică. Totuși, legătura dintre A și B trebuie luată în calcul la încadrarea solicitantului în categoria microîntreprinderilor – a se vedea secțiunea 3.2 ”Eligibilitatea solicitantului”.
 • La identificarea întreprinderii unice, se vor avea în vedere doar legăturile stabilite între solicitant și alte întreprinderi – persoane juridice, respectiv orice entități care desfășoară activitate economică, înregistrate conform normelor în vigoare. Astfel, dacă întreprindrea A este deținută în proporție de 55% de o persoană fizică autorizată (PFA, persoană juridică), atunci A și PFA formează o întreprindere unică.
 • Legăturile stabilite prin intermediul unei persoane fizice, sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord (a se vedea Legea 346/2004 – Art. 4^4 alin 4) trebuie luate în calcul la încadrarea solicitantului în categoria microîntreprinderilor – a se vedea secțiunea 3.2 ”Eligibilitatea solicitantului”. Astfel, dacă întreprinderea A (solicitant) și B sunt considerate legate prin intermediul persoanei fizice X, pentru verificarea încadrării lui A în categoria microîntreprinderilor (i.e. număr mediu de salariați de maximum 9), la datele întreprinderii A se vor adăuga în totalitate datele (numărul mediu de salariați) înregistrate de B.

Pe de altă parte, în ceea ce privește acordarea și cumularea ajutorului de minimis, A și B nu vor fi considerate ca formând o întreprindere unică.

 

Cumulul ajutoarelor

 • Plafonul de minimis (200.000 euro) se va reduce cu toate ajutoarele în regim de minimis, cumulate, de care a beneficiat întreprinderea unică pe parcursul ultimilor 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare.

Astfel, se vor cumula următoarele ajutoare de minimis:

 1. primite de întreprinderea solicitantă
 2. primite de toate celelalte întreprinderi cu care întreprinderea solicitantă formează întreprinderea unică (grupul de întreprinderi legate)
 3. Dacă solicitantul este o întreprindere înființată ca urmare a fuzionării prin contopire a două sau mai multor întreprinderi, se vor cumula toate ajutoarele de minimis primite, în perioada celor 3 ani fiscali consecutivi, de fiecare din întreprinderile care au fuzionat. Același principiu se aplică în cazul unei întreprinderi care a fuzionat cu alte întreprinderi, prin absorbirea acestora.
 4. În cazul divizării unei întreprinderi, ajutorul de minimis primit înainte de divizare se va aloca/ atribui acelei întreprinderi care a beneficiat/ beneficiază de el, aceasta fiind, în principiu, cea care a preluat activitatea (activitățile) pentru care a fost acordat ajutorul de minimis. Dacă această alocare nu poate fi făcută, ajutorul de minimis va fi atribuit în mod proporțional în funcție de valoarea capitalurilor noilor întreprinderi, la data divizării.
 • Cumularea ajutoarelor primite în regim de minimis se face indiferent de:
  1. Sursa ajutoarelor (e.g. buget de stat, buget local, fonduri europene)
  2. Forma ajutoarelor (e.g. finanţare nerambursabilă, scutiri de la plata unor taxe, garanţii, facilităţi privind creditele primite, dobânzi subvenţionate, garanţii bancare)
 • Solicitantul va completa şi semna Declaraţia de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va menţiona informaţiile referitoare la ajutoarele de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanțare, precum şi în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanţare, respectiv încheierea contractului de finanțare. Pe lângă informațiile cuprinse în această secțiune, formularul Declarației de eligibilitate conține instrucțiuni suplimentare privind completarea corectă a declarației.
 • Dacă valoarea în euro a unui ajutor de minimis ori modalitatea de determinare a acesteia sunt specificate în actul de acordare (e.g. contract de finanțare, acord de principiu), atunci această valoarea va fi dedusă din plafonul de minimis. În caz contrar, pentru determinarea valorii în euro a ajutorului primit, se va utiliza rata de schimb InforEuro[6] valabilă în luna acordării ajutorului (i.e. luna emiterii/semnării actului de acordare a ajutorului).
 • Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
 • În cazul în care, după aplicarea regulilor de cumul, valoarea finanțării nerambursabile solicitate prin cererea de finanțare depășește plafonul de minimis specific (respectiv 200.000 euro sau 100.000 euro), cererea de finanțare va fi respinsă. În acest caz nu poate fi acordat un nou ajutor de minimis doar pentru acea parte din finanțarea solicitată care s-ar încadra în plafonul de minimis

 

Data acordării ajutorului de minimis

 • Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.
 • În cazul POR, data acordării ajutorului este data la care întră în vigoare contractul de finanțare aferent proiectului propus prin cererea de finanțare, indiferent de momentul efectuării plăților/ rambursărilor efective.

3.                 Criterii de eligibilitate și selecție

3.1.          Reguli generale

Criteriile de eligibilitate (referitoare la solicitant și proiect, detaliate mai jos) trebuie respectate începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe perioada de valabilitate a contractului  de finanțare.

Excepții de la această regulă:

 • criteriul de eligibilitate a solicitantului referitor la încadrarea solicitantului în categoria microîntreprinderilor, a cărui respectare este obligatorie până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv
 • criteriul de eligibilitate a proiectului referitor la valoarea minimă eligibilă, a cărui respectare este obligatorie doar până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv
 • alte criterii menționate în contractul de finanțare.

Îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate (a solicitantului și proiectului) face obiectul verificării conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare, efectuate de Organismul intermediar POR. Grila de verificare a conformității administrative și eligilității este prezentată în Anexa 3 la prezentul ghid.

3.2.          Eligibilitatea solicitantului

 1. Solicitantul este societate comercială[7] sau societate cooperativă[8] care se încadrează în categoria microîntreprinderilor

Microîntreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei, în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare.

Se recomandă o atenţie sporită în aplicarea corectă a prevederilor Legii 346/2004, în special în ceea ce priveşte identificarea întreprinderilor partenere și/sau legate cu întreprinderea solicitantă. Încadrarea datelor solicitantului (a numărului mediu anual de salariaţi şi a cifrei de afaceri anuale nete/ activelor totale) în pragurile prevăzute pentru categoria microîntreprinderilor se verifică abia după luarea în calcul a datelor aferente tuturor întreprinderilor partenere şi legate cu întreprinderea solicitantă, identificate conform legii.

Solicitantul de finanţare va completa şi anexa la cererea de finanţare Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM (din care să reiasă încadrarea în categoria microîntreprinderilor). Modelul declarației conține exemple de calcul al datelor în cazul întreprinderilor autonome, partenere, legate.

Metoda de calcul a datelor unei întreprinderi în cazurile în care aceasta este parteneră şi/sau legată cu o altă întreprindere, prezentată în lege, este detaliată şi exemplificată în cadrul unui Ghid privind definirea IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană (varianta revizuită în 2015[9] este disponibilă, momentan doar în limba engleză, la adresa http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10109/attachments/1/translations/en/renditions/native).

Sucursalele, agenţiile, reprezentanţele sau alte unităţi fără personalitate juridică nu sunt eligibile.

 1. Domeniul de activitate în care se realizează investiţia
 2. Regio finanţează investiţii numai în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), așa cum sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific.

Investițiile care vizează clasa CAEN 8690 ”Alte activităţi referitoare la sănătatea umană” sunt eligibile doar dacă sunt implementate într-o stațiune balneoclimaterică

 1. La momentul depunerii cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii. Domeniul de activitatea (codul CAEN) în care doreşte să realizeze investiţia/proiectul trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a proiectului.[10] De regulă, aceste informaţii sunt înscrise în Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrul Comerţului. În caz contrar, ele trebuie să reiasă fie din actul constitutiv şi/sau modificările ulterioare, fie dintr-o hotărâre a adunării generale a acţionarilor/ consiliului de administraţie etc., conform legislaţiei în vigoare.

Excepție de la regula de mai sus: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul trebuie să aibă deja înscrisă, la data depunerii cererii de finanțare, clasa CAEN ce face obiectul proiectului în domeniul de activitate (conform certificatului constatator ORC). În plus, solicitantul se va angaja (prin declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.

 1. Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN.
 2. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2016, trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 1 ianuarie 2015 și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2015.

O societate cu activitatea suspendată temporar oricând în perioada 2015-2016 nu este eligibilă. Criteriile privind durata de activitate şi profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a solicitantului (i.e. indiferent de domeniul de activitate). În acest sens, se vor ataşa, la cererea de finanţare, ultimele situaţiile financiare anuale ale solicitantului (bilanţul şi contul de profit şi pierdere) depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, în copie conformă cu originalul.  Spre exemplu, pentru cererile de finanţare depuse în cursul anului 2016, se vor anexa situaţiile financiare aferente anului fiscal 2015 (la 31 decembrie 2015), dacă acestea au fost depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. În caz contrar, se vor depune cele mai recente situaţii financiare aprobate şi depuse (i.e. aferente anului fiscal 2014).

 1. a) Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

Sau

 1. b) Solicitantul are cel puțin un angajat cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare

Solicitantul are totodată obligația ca, în niciunul din exercițiile financiare aferente perioadei de evaluare, selecție, contractare, precum și în perioada de monitorizare a proiectului (i.e. perioada de implementare a proiectului și 3 ani după finalizarea implementării), să nu reducă numărul mediu de salariați sau numărul de angajați cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, sub nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv la depunerea cererii de finanțare. Nerespectarea acestei obligații conduce la recuperarea integrală a finanțării acordate.

Verificarea respectării condițiilor de mai sus se va face în baza situațiilor financiare anuale și a Registrului general de evidență a salariaților listat  de pe portalul Inspectia Muncii (ReGES)[11] precum și Registru salariați și Contracte per salariat din ReviSal. În cazul în care investiția propusă prevede, ca indicator de realizare a proiectului, creșterea numărului mediu de salariați, acest aspect este punctat suplimentar în cadrul evaluării tehnice și financiare (a se vedea criteriile de evaluare tehnică și financiară).

 1. Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația de eligibilitate

Situațiile de excludere sunt detaliate în Ghidul general – secțiunea 6.1, punctul 6, cu excepția încadrării solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate, pentru care se aplică Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2014/C 249/01

 1. Locul de implementare a proiectului
 2. Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare.

Nu sunt eligibile investițiile localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.

Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov.

Investițiile care vizează clasa CAEN 8690 ”Alte activităţi referitoare la sănătatea umană” sunt eligibile doar dacă sunt implementate într-o stațiune balneoclimaterică.

 1. Solicitantul deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului, la momentul depunerii cererii de finanțare
 • Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării[12]: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune (conform OUG 54/2006)[13] sau dreptul de superficie (solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare).

În plus, imobilul (teren și/sau clădiri)

 • este liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului
 • nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti
 • Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului (spre ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc). Fiecare caz în parte va fi analizat la nivelul OI în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității. Ulterior contractării proiectului, este permisă ipotecarea obiectelor/bunurilor aferente proiectului, fie ele mobile sau imobile, în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare

 • Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locațiune. Spaţiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul (terenul şi construcţia) în care activele achiziţionate prin proiect (e.g. utilaje, linii de producţie) sunt instalate, montate şi/sau în care aceste bunuri sunt utilizate. În cazul acelor domenii de activitate ce implică utilizarea echipamentelor, utilajelor în locuri diferite (e.g. activitatea de construcţii), spaţiul destinat implementării proiectului va fi considerat spaţiul în care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate. Spaţiul trebuie să fie adecvat desfăşurării activităţii pentru care sunt achiziţionate activele.
 1. Solicitantul trebuie să demonstreze deținerea dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/ folosinţă cu titlu gratuit/ comodat/ închiriere/ locațiune, după caz, pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.
 2. Nu sunt eligibile investițiile care constau exclusiv din realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii.

3.3.          Eligibilitatea proiectului

 1. Activităţile propuse în proiect (investiţia) trebuie să vizeze domeniul de activitate eligibil al solicitantului, ce face obiectul proiectului (aşa cum este identificat la pct. 2.2 „Locul de implementare a proiectului şi domeniul de activitate în care se realizează investiţia” din formularul cererii de finanţare).

Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN).

Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activităţi.

 1. Tipuri de investiții eligibile

Programul finanţează doar anumite tipuri de investiţii, care conduc la dezvoltarea microîntreprinderii:

 1. Investiții în active corporale
 2. lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 3. achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data lansării apelului de proiecte.
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului
 1. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
 2. Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line.

Nu sunt eligibilie proiectele care includ doar investițiile menționate la punctele a.iii. și/sau c. de mai sus și/sau realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii.

 1. (pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii) Proiectul propus prin cererea de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare

În acest sens, solicitantul va completa, pe proprie răspundere, Declaraţia de eligibilitate.

Realizarea unor lucrări de extindere a unui spațiu de producție a cărui construire a beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare se consideră a respecta această condiție de eligibilitate.

 1. Valoare eligibilă a proiectului este de minimum 25.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la depunerea cererii de finanțare.

 

 1. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește data limită prevăzută în schema de minimis

Perioada de implementare a activităţilor proiectului (perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului) nu depăşeşte data limită prevăzută în schema de minimis.

Pe parcursul implementării proiectului, această perioadă poate fi extinsă cel mult până la dublul perioadei inițiale.

 1. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea

A se vedea precizările din Ghidul general.

3.4.          Eligibilitatea cheltuielilor

Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:

 • Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020
 • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,
 • Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,
 • Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, precum şi cu
 • Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis
 • Ordinul de aprobare a Schemei de minimis _____________

 

Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:

 1. să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare;
 2. să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
 3. să fie în conformitate cu prevederile programului;
 4. să fie în conformitate cu contractul de finanţare, încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar şi beneficiar;
 5. să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;
 6. să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
 7. să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
 8. să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor.

 

Categorii de cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel de proiecte:

 1. Cheltuieli pentru execuţia de lucrări aferente investiţiei de bază, inclusiv echipamente cu montaj:
  • Cheltuieli efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demontări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă
  • Cheltuieli aferente activităților de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  • Cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului
  • Cheltuielile privind organizarea de şantier bine justificate și în strictă legătură cu realizarea obiectivului proiectului
  • Cheltuieli diverse şi neprevăzute se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor pentru execuţia de lucrări aferente investiţiei de bază.
 2. Cheltuieli pentru dotări
  • Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data lansării apelului de proiecte.
  • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului
 3. Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
 4. Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line.
 5. Servicii de consultanță/ asistență
  • Pentru proiecte ce includ lucrări de construcții ce se supun autorizării, sunt eligibile cumulat, în limita a 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile finantate prin proiect, cheltuielile privind:
   1. elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact;
   2. managementul proiectului şi dirigenţie de şantier;
 • elaborarea cererii de finanțare/ a planului de afaceri
 1. serviciile de consultanţă/ asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie
 • Pentru proiecte ce nu includ lucrări de construcții ce se supun autorizării, sunt eligibile cumulat, în limita a 7% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile finantate prin proiect, cheltuielile privind:
  1. managementul proiectului;
  2. elaborarea cererii de finanțare/ a planului de afaceri
 • serviciile de consultanţă/ asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5000 lei fără TVA
 1. Cheltuieli aferente implementării proiectului privind taxele și comisioanele
  • obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de organizare de şantier;
  • obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de construcție;
  • taxe de amplasament;
  • cota aferentă inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii;
  • cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii;
  • cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor
 2. Cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:

 1. cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020
 2. achiziționarea de terenuri si/sau construcții,
 3. costurile operationale, de functionare, de testare și intretinere
 4. costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării – e.g. salariile personalului general de administrație; amortizarea, chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație)
 5. costuri de personal
 6. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor,
 7. contributia in natura
 8. amortizarea
 9. cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015
 10. cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”

3.5.          Criterii de evaluare tehnică și financiară

Criteriile de evaluare tehnică și financiară sunt prezentate în Grila de evaluare tehnică și financiară – Anexa 4 la Ghidul specific.

4.                 Completarea cererii de finanțare

Cererea de finanțare se completează și se depune în conformitate cu prevederile din secțiunea 7 a Ghidului general.

Formularul standard al cererii de finanțare (anexa 10.6 din Ghidul general) trebuie să fie însoțit de următoarele anexe (pentru unele anexe sunt prevăzute modelele standard în secțiunea 10 din Ghidul general):

 1. Documentele statutare ale solicitantului (după caz: act constitutiv, contract de societate, statut), împreună cu toate modificările, unde este cazul, în copie conformă cu originalul. Se recomandă anexarea la Cererea de finanţare a unui act constitutiv consolidat (care cuprinde toate modificările efectuate de la înfiinţarea solicitantului, până la depunerea cererii de finanţare). Informațiile din Actul constitutiv consolidat/ Actul constitutiv împreună cu toate modificările acestuia, trebuie să corespundă cu informațiile stipulate în Certificatul constatator.
 2. Certificatul constatator în forma extinsă, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul solicitantul, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare, în original
 3. Certificatul de înregistrare a solicitantului, în copie conformă cu originalul
 4. Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA (dacă este cazul), în copie conformă cu originalul
 5. Declarație privind nedeductibilitatea TVA (dacă este cazul), în original
 6. Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului, în copie conformă cu originalul
 7. Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare (dacă este cazul), în original
 8. Declarația de eligibilitate, în original. Dacă este cazul se vor anexa și decizii privind recuperarea ajutoarelor de stat şi dovezi ale efectuării plăţii.
 9. Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate, în original
 10. Declarația de angajament, în original
 11. Ultimele situaţiile financiare anuale ale solicitantului depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, în copie conformă cu originalul
  • Bilanţul prescurtat (Formular 10)
  • Contul de profit şi pierdere (Formular 20)
  • Datele informative (Formular 30)
  • Situația activelor imobilizate (Formular 40)
  • Notele explicative la situațiile financiare
  • Extras din Registrul general de evidență a salariaților listat (REVISAL) de pe portalul Inspectia Muncii (ReGES) precum și extrase din Registrul salariați și Contracte per salariat din ReviSal
 12. Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren și/sau clădiri), după caz, în copie conformă cu originalul:
  • Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune (conform OUG 54/2006) sau dreptul de superficie
  • Pentru investiții care includ exclusiv servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locațiune.
 13. (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții, care se supun autorizării) Documentele cadastrale şi înregistrarea imobilelor în registre, în copie conformă cu originalul:
  • extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea, în copie, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii
  • tabel centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează în cadrul acestora, precum și suprafețele aferente
  • plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale
  • Plan de situație propus pentru realizarea investiţiei elaborat de proiectant
 14. Plan de amplasare a echipamentelor/ utilajelor achiziționate prin proiect
 15. (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții care nu se supun autorizării) Adresa Primăriei care atestă că lucrările de intervenție prevăzute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare a executarii lucrarilor, în copie conformă cu originalul
 16. (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării) Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii emisă de autoritatea pentru protecția mediului (dacă este cazul) în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în copie conformă cu originalul
 17. (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții, indiferent dacă se supun autorizării) Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare (dacă este cazul), în copie conformă cu originalul – a se vedea structura devizului general din cadrul HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru a documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
 18. Planul de afaceri, în copie conformă cu originalul, inclusiv Macheta – Proiecții financiare (1. Bilanț contabil, 2. Contul de profit si pierderi, 3. Analiza financiară-extinsă, Analiza financiară-indicatori, 5. Risc Beneficiar, 6. Buget cerere, 7. Investiție, 8. Proiecții financiare, 9. Sustenabilitate, 10. Rentabilitate Investiție, 11. Venituri și cheltuieli (Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor – total intreprindere), 12. Cont PP previzionat (Proiecţia contului de profit şi pierdere – total intreprindere in perioada de implementare și operare), 13. Proiecții financiare (Int) – Proiectia fluxului de numerar la nivel de firma cu ajutor nerambursabil (perioada de implementare și operare a investitiei)

Cererea de finanțare (formularul cererii de finanțare și anexele enumerate mai sus) trebuie să fie întocmită în limba română. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu de traducerea legalizată.

 

Existența și conformitatea cererii de finanțare, inclusiv a anexelor solicitate face obiectul verificării conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare, efectuate de Organismul intermediar POR. Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității este prezentată în Anexa 3 la prezentul ghid.

Pe parcursul procesului de evaluare, selecţie şi contractare a cererilor de finanţare, OI va verifica corectitudinea datelor din Declarația privind încadrarea în categoria IMM, în special în cazul în care solicitantul este partener și/sau legat cu alte întreprinderi. În cazul constatării unor discrepanțe, OI poate solicita situațiile financiare anuale (bilanț prescurtat, cont de profit și pierdere) pentru fiecare întreprindere legată/ parteneră cu solicitantul.

 

Dacă proiectul este acceptat pentru finanțare (i.e. a parcurs cu succes etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară), solicitantul va trebui să prezinte în etapa precontractuală:

 1. (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării) Autorizaţia de construire, emisă pentru realizarea investiției. Microîntreprinderea solicitantă trebuie să fie titulara autorizaţiei
 2. Avizul administratorului/ custodelui/ clasarea solicitării pentru intervenţiile care au loc într-o arie naturală protejată, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, dacă este cazul.
 3. (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării) Avizul Natura 2000/ Clasarea notificării, după caz, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariiilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Cele mai recente situații financiare anuale, dacă sunt diferite de cele depuse deja la cererea de finanțare
 5. Declarația de eligibilitate actualizată în care se vor evidenția, printre altele, ajutoarele de minimis și de stat primite/ solicitate în perioada scursă de la depunerea cererii de finanțare. În această etapă se va reverifica încadrarea finanțării nerambursabile solicitate în plafonul de minimis
 6. Certificatul constatator în forma extinsă emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul solicitantul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de depunere la OI
 7. Certificatul de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat
 8. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului
 9. Declaraţia reprezentantului legal prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie au fost/nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanţare
 10. Extras din Registrul general de evidență a salariaților listat (REVISAL) de pe portalul Inspectia Muncii (ReGES) , precum și extrase din Registrul salariați și Contracte per salariat din ReviSal
 11. Orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, actualizat, dacă au intervenit modificări

5.                 Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor

Ulterior depunerii, cererile de finanțare vor intra intr-un sistem competitiv de verificare, evaluare și selecție, descris în secțiunea 2.1 din acest ghid.

Detalii privind derularea fiecărei etape din procesul de evaluare, selecție și contractare sunt prezentate în Ghidul general – secțiunea 8.

Modelul standard al contractului de finanțare utilizat pentru contractarea proiectelor selectate în urma procesului de evaluare și selecție este cel prezentat în cadrul anexei 10.8 la Ghidul general. Clauzele specifice se modifică/ completează conform condițiilor de acordare a finanțării în cadrul priorității 2.1.A Microîntreprinderi. Acestea se referă, în principiu, la următoarele aspecte:

 • Ajutorul de minimis se acordă în baza Regulamentului Comisiei Nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 352/24.12.2013, precum și a Ordinului de aprobare a Schemei de minimis ._____
 • În cazul în care beneficiarul desfășoară sau va desfășura activități în mai multe domenii de activitate, ajutorul de minimis obținut prin POR 2014-2020 nu va fi utilizat într-un alt domeniu de activitate (i.e. clasă CAEN) decât cel specificat în cererea de finanțare.
 • Dacă, pe parcursul perioadei de implementare, beneficiarul se înregistrează în scopuri de TVA (devine plătitor de TVA), acesta va notifica AMPOR cu privire la această modificare, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA.
 • Beneficiarul poate solicita finanţarea nerambursabilă prin maximum 4 cereri de rambursare, cu condiţia ca tranşa finală să nu fie mai mică de 20% din valoarea totală eligibilă contractată.
 • Perioada de implementare poate fi extinsă cel mult până la dublul perioadei inițiale.
 • Modificarea locului de implementare, în perioada de valabilitate a contractului, este permisă doar pentru proiectele care nu implică lucrări de construcții (indiferent dacă acestea se supun sau nu autorizării) şi cu respectarea următoarelor condiţii:
  • schimbarea spaţiului nu este de natură să afecteze îndeplinirea indicatorilor stabiliţi prin cererea de finanţare pentru măsurarea atingerii rezultatelor şi obiectivelor proiectului.
  • noul spaţiu se află în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare.
  • Actul prin care se dovedeşte dreptul de folosinţă asupra noului spațiu destinat implementării este valabil pe o perioada de minimum 3 ani de la data estimată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului, sau fracţiunea rămasă din această perioadă, în funcţie de momentul la care intervine schimbarea locului de implementare.
 • Dacă, oricând în perioada de valabilitate a contractului, se constată că încadrarea valorii finanțării nerambursabile solicitate în plafonul de minimis aplicabil s-a realizat, la momentul solicitării și/sau acordării, în baza unor informații incomplete și/sau incorecte, beneficiarul fiind îndreptățit la o valoare mai mică a ajutorului de minimis, contractul de finanțare va fi reziliat și finanțarea acordată va fi recuperată integral.
 • Data acordării ajutorului de minimis este data la care întră în vigoare contractul de finanțare, indiferent de momentul efectuării plăților/ rambursărilor efective în cadrul proiectului.
 • Pentru cererile de finanțare care presupun înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, Beneficiarul va obține autorizarea clasei CAEN vizate de proiect, la locul de implementare, până la finalizarea implementării proiectului.
 • Beneficiarul va respecta, pe toată perioada de valabilitate a contractului, următoarele condiții de acordare a finanțării, sub sancțiunea rezilierii contractului și a recuperării integrale a finanțării acordate:
  • Beneficiarul este societate comercială sau societate cooperativă.
  • Investiția finanțată vizează clasa CAEN specificată ca atare în cadrul cererii de finanțare.
  • Beneficiarul nu reduce, în niciunul din exercițiile financiare aferente perioadei de valabilitate a contractului, numărul mediu de salariați sub nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, sau numărul de angajați cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată sub nivelul înregistrat la depunerea cererii de finanțare.
  • Dacă beneficiarul și-a asumat, ca indicator de realizare a proiectului, creșterea numărului mediu de salariați – Beneficiarul atinge nivelul asumat al numărului mediu de salariați în exercițiul financiar în care se finalizează implementarea proiectului și menține cel puțin acest nivel în exercițiile financiare ulterioare din perioada de valabilitate a contractului.
  • Beneficiarul atinge nivelul asumat al indicatorului referitor la creșterea cifrei de afaceri, la 2 ani după finalizarea perioadei de implementare a proiectului și menține cel puțin acest nivel în exercițiile financiare ulterioare din perioada de valabilitate a contractului.
  • Beneficiarul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația de eligibilitate anexă la Cererea de finanțare.
  • Pentru proiecte care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării, conform normelor legale în vigoare – Beneficiarul deține dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune (conform OUG 54/2006) sau dreptul de superficie asupra imobilului ce face obiectul proiectului
  • Pentru proiecte care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării, conform normelor legale în vigoare – imobilul (teren și/sau clădiri) ce face obiectul proiectului este liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului, nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către beneficiar pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.
  • Pentru proiecte care nu includ lucrări de construcție ce se supun autorizării, conform normelor legale în vigoare – Beneficiarul deține dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locațiune asupra imobilului ce face obiectul proiectului
 • Pentru neîndeplinirea angajamentelor privind măsurile de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice și/sau de asigurare a egalității de șanse și tratament pentru care proiectul a fost punctat în cadrul procesului de evaluare tehnică și financiară, AMPOR poate rezilia unilateral contractul și recupera finanțarea nerambursabilă acordată, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
 • Dacă investiția propusă în cererea de finanțare prevede angajarea de persoane din categorii defavorizate, beneficiarul va demostra angajarea a cel puțin unei persoane din categorii defavorizate sau va justifica imposibilitatea realizării acestei activități, până la finalizarea perioadei de implementare.

 

6.                 Depunerea și soluționarea contestațiilor

Depunerea și soluționarea contestațiilor în cadrul prezentului apel de proiecte se realizează în conformitate cu secțiunea 8.4 din cadrul Ghidului general.

7.                 Modificarea ghidului solicitantului

Modificările la prezentul ghid se vor realiza în conformitate cu secțiunea 9 din cadrul Ghidului solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020.

8.                 Anexe

În cadrul prezentului Ghid se aplică anexele și modelele standard din cadrul secțiunii 10 din Ghidul general.

De asemenea, la prezentul document sunt anexate următoarele:

Anexa 1 – Opisul cererii de finanțare

Anexa 2 – Lista domeniilor de activitate eligibile

Anexa 3 – Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității  cererii de finanțare

Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară

Anexa 5 – Declarația de eligibilitate

Anexa 6 – Declarația de angajament

Anexa 7 – Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate

Anexa 8 – Macheta Proiecții financiare

[1] Pentru mai multe detalii în legătură cu structurarea Programului Operațional Regional 2014-2020 în axe prioritare și priorități de investiții, a se vedea Ghidul general.

[2] Sprijinirea dezvoltării structurilor de incubare a afacerilor face obiectul unui apel de proiecte distinct.

[3] De exemplu, în cazul  proiectelor finalizate  în cursul lunii aprilie 2017, indicatorul cifra de afaceri urmărit  este cel raportat în  situația financiară din  decembrie 2019 (Bilanț contabil)

[4] Acesta este primul apel de proiecte organizat în cadrul priorității de investiții 2.1.A – Microîntreprinderi. Apelurile ulterioare de proiecte vor fi organizate în funcție de rezultatele primului apel de proiecte, precum și de alocarea financiară disponibilă.

[5] În cazul întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost, plafonul este de 100.000 de euro pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.

[6] Ratele de schimb InforEuro sunt publicate la adresa http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

[7] Constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu completările şi modificările ulterioare

[8] Constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu completările şi modificările ulterioare

[9] Versiunea inițială a Ghidului privind definirea IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană în 2005, poate fi descărcată, în limba română, la adresa http://bookshop.europa.eu/ro/noua-defini-ie-a-imm-urilor-pbNB6004773/

Atât versiunea din 2005 a ghidului, cât și cea revizuită în 2015, conțin detalii și explicații în legătură condițiile de încadrare în categoria IMM-urilor, prevăzute în Recomandarea CE 361/2003.

[10] Autorizarea obiectului de activitate se face de obicei încă de la înființarea societății sau a unui punct de lucru, sau ulterior înființării societății sau a unui punct de lucru, prin depunerea la Registrul Comerțului a unei declarații pe propria răspundere, semnată de asociatul sau de administrator, din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protectiei muncii, pentru activitățile precizate în declarația-tip. A se vedea Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea  nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

[11] Portalul Reges (https://reges.inspectiamuncii.ro), permite oricarui angajator, pe baza unui nume de utilizator si a unei parole, sa verifice situatia contractelor de munca, transmise in prealabil cu ajutorul aplicatiei Revisal.

[12] În conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

[13] În conformitate cu OUG nr. 54/2006 privind privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică – pot avea calitatea de concedent, în numele statului, judeţului, oraşului sau comunei: ministerele sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, pentru bunurile proprietate publică a statului; consiliile judeţene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau instituţiile publice de interes local, pentru bunurile proprietate publică a judeţului, oraşului sau comunei.