Programul Operational Regional 2014-2020

Axa prioritara 2 – Îmbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici si mijlocii

Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

 

Regiunile in cadrul carora se pot solicita finantari in cadrul axei prioritare 2 sunt:

Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru

 

Investitiile eligibile pentru co-finantare prin ajutor de stat regional includ:

 • Construirea, extinderea spatiilor de productie/servicii;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale;

Contributia programului

Intensitatea maximă a ajutorului regional
Regiunea de dezvoltare Nord Est Sud Est Sud Muntenia Sud Vest Oltenia Vest NordVest Centru
Categoria IMM
Intreprinderi mijlocii 60% 60% 60% 60% 45% 60%r 60%
Intreprinderi Mici si microintreprinderi 70% 70% 70% 70% 55% 70%r 70%

 

Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt societatile constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se incadreaza in categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici si mijlocii dinmediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

 

Eligibilitatea solicitantului

 1. Solicitantul este societate sau societate cooperativa care se încadreaza în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

In conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM in functie de numarul mediu annual de salariati si de cifra de afaceri anuala neta sau de activele totale pe care le detin, in urmatoarele categorii:

 1. a) microintreprinderi – au mai putin de 10 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pâna la 2 milioane euro, echivalent in lei;
 2. b) intreprinderi mici – au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pâna la 10 milioane euro, echivalent in lei;
 3. c) intreprinderi mijlocii – au intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pâna la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.

 

 1. Domeniul de activitate în care se realizeaza investitia
 2. Regio finanteaza investitii numai in domeniile de activitate eligibile (clase11 CAEN12)

 

 1. Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral si a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.

O intreprindere care depune cererea de finantare in cursul anului 2019 trebuie sa fi fost infiintata cel mai târziu la 3 ianuarie 2018 (prima zi lucratoare din anul 2018) si sa fi inregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2018.

 

 1. Solicitantul a înregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare

 

 1. Solicitantul si reprezentantul sau legal nu se încadreaza în situatiile de excludere prezentante în Declaratia de eligibilitate

 

 1. Locul de implementare a proiectului
 2. Locul de implementare a proiectului este situat in:
 • in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii
 • in mediul rural pentru intreprinderile mijlocii

Nu sunt eligibile investitiile localizate in regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov sau pe teritoriul acoperit de ITI Delta Dunarii.

 1. La depunerea cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja locul de implementare a proiectului inregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC.
 1. Solicitantul detine unul din urmatoarele drepturi asupra imobilului, la data depunerii cererii de finantare, precum si pe perioada de evaluare, selectie, contractare si implementare (inclusiv pe perioada de minimum 3 ani de la data estimata a platii finale in cadrul proiectului):
 • Pentru investitii care includ lucrari de constructie ce se supun autorizarii: dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune (conform legislatiei in vigoare) sau dreptul de superficie (solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investitia propusa prin cererea de finantare).

In plus, imobilul (teren si/sau cladiri)

–  este liber de orice sarcini sau interdictii

–  nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de catre solicitant pentru realizarea proiectului, aflate in curs de solutionare la instantele judecatoresti

– Nu face obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun.

 • Pentru investitii care includ doar servicii si/sau dotari si lucrari de constructie ce nu se supun autorizarii: dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, imprumutul de folosinta (comodat) sau dreptul de inchiriere/locatiune. Spatiul destinat implementarii proiectului este, de regula, imobilul (teren si/sau cladiri) in care activele achizitionate prin proiect (e.g. utilaje, linii de productie) sunt instalate, montate si/sau in care aceste bunuri sunt utilizate. In cazul acelor domenii de activitate ce implica utilizarea echipamentelor, utilajelor in locuri diferite (e.g. activitatea de constructii), spatiul destinat implementarii proiectului va fi considerat spatiul in care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate. Spatiul trebuie sa fie adecvat desfasurarii activitatii pentru care sunt achizitionate activele.
 1. Solicitantul trebuie sa demonstreze detinerea dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/ comodat/ inchiriere/ locatiune, dupa caz, pe o perioada care acopera inclusiv perioada de trei ani de la data previzionata pentru efectuarea platii finale in cadrul proiectului.
 1. Nu sunt eligibile investitiile care constau exclusiv din realizarea de lucrari de constructie care nu se supun autorizarii, conform legii.

 Tipuri de investitii eligibile

Proiectul propus in cererea de finantare trebuie sa cuprinda, în mod obligatoriu, investitii în active corporale. Este optionala includerea, in proiect, a investitiilor in active necorporale.

 • Investitii în active corporale
 • lucrari de construire, extindere a spatiilor de productie/ prestare de servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);
 • achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” din Hotarârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare si care se incadreaza in limita valorica aferenta mijloacelor fixe, stabilita prin reglementarile legale in vigoare la data depunerii cererii de finantare.
 • achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solara (utilizata la producerea de caldura sau la furnizarea de energie electrica prin sisteme fotovoltaice); energia eoliana; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermala.
 • Investitii în active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare.

Activele necorporale trebuie sa indeplineasca inclusiv urmatoarele conditii cumulative14:

 • trebuie sa fie utilizate exclusiv in cadrul unitatii care primeste ajutorul;
 • trebuie sa fie amortizabile;
 • trebuie sa fie achizitionate in conditiile pietei de la terti care nu au legaturi cu cumparatorul (beneficiarul ajutorului)
 • trebuie sa fie incluse in activele intreprinderii care beneficiaza de ajutor si trebuie sa ramâna asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioada de minimum trei ani de la data efectuarii platii finale in cadrul proiectului.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investitii in active necorporale ori lucrari de modernizare.

 1. (pentru proiecte care implica executia de lucrari de constructii, indiferent daca se supun sau nu autorizarii) Proiectul propus prin cererea de finantare nu a mai beneficiat de finantare publica în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati (constructie/ extindere) realizate asupra aceleiasi infrastructuri/ aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare

 

 1. Valoarea finantarii nerambursabile solicitate este de minimum 1 milion euro si maximum 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansarii apelului de proiecte.
 1. Contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului este în conformitate cu regulile privind ajutorul de stat regional aplicabile.
 1. Perioada de realizare a activitatilor proiectului dupa semnarea contractului de finantare este de maximum 12 luni si nu depaseste data de 31.12.2023 Perioada de realizare a activitatilor proiectului dupa semnarea contractului de finantare este de maximum 12 luni si nu depaseste data de 31.12.2023
 1. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si Nediscriminarea

 Categorii de cheltuieli eligibile:

Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.1. Amenajarea terenului – se includ cheltuielile efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demolari, demontari, dezafectari, ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de traffic etc.).

Pentru lucrarile de crestere a performantei energetice a cladirilor, se includ cheltuielile

pentru efectuarea auditului energetic.

– Consultanta – se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:

 • plata serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de finantare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia (inclusiv a planului de afaceri);
 • plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului proiectului
 • plata serviciilor de consultanta/asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, daca este cazul

– Asistenta tehnica – se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:

 • asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor (in cazul in care aceasta nu intra in tarifarea proiectului);
 • plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii.

Pentru proiectele care implica lucrari de constructii care se supun autorizarii, cheltuielile pentru proiectare si asistenta tehnica (detaliate in cadrul acestui capitol) sunt eligibile in limita a 7% din valoarea eligibila a proiectului.

 

Pentru proiectele care nu implica lucrari de constructii care se supun autorizarii, cheltuielile pentru proiectare si asistenta tehnica (detaliate in cadrul acestui capitol) sunt eligibile in limita a 5% din valoarea eligibila a proiectului.

Atentie! Contributia maxima a programului la cheltuielile eligibile aferente serviciilor de proiectare si asistenta tehnica este de 50%. În cazul proiectelor implementate în regiunea de dezvoltare Vest, de catre întreprinderii mijlocii, contributia programului la cheltuielile cu proiectarea si asistenta tehnica, este de maximum 45%.

– defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament,

sistematizari pe verticala, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza), devieri de cursuri de apa.

1.2. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala – se include cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor, precum plantare de copaci, reamenajare spatii verzi.

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Se includ cheltuielile aferente asigurarii cu utilitatile necesare functionarii obiectivului de

investitie, precum: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic,energie electrica, telecomunicatii care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca apartinând obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente  racordarii la retelele de utilitati.

 Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica:

– Studii de teren – se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice,

hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se

amplaseaza obiectivul de investitie, raport privind impactul asupra mediului, daca este cazul,

studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

– Obtinere avize, acorduri, autorizatii – se includ cheltuielile pentru:

 • obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism;
 • obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare;
 • obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie etc.;
 • obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa;
 • intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in cartea funciara;
 • obtinerea acordului de mediu;
 • obtinerea avizului P.S.I.;
 • alte avize, acorduri si autorizatii.
 • achizitionarea semnaturii electronice

– Comisioane, cote si taxe – se cuprind: cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii

pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii, cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare.

– Proiectare si inginerie – se includ cheltuielile pentru elaborarea documentatiilor necesare

obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii – se cuprind cheltuieli aferente activitatilor de construire/

extindere a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale intreprinderii, respective cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie: cladiri, constructii speciale, instalatii aferente constructiilor, precum instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului.

 4.2. Dotari (utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu si fara montaj, dotari) – se cuprind cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse in instalatiile functionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora:

 • Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” din Hotarârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare si care se incadreaza in limita valorica aferenta mijloacelor fixe, stabilita prin reglementarile legale in vigoare la data  depunerii cererii de finantare.
 • Cheltuieli cu achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare.

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra in categoria obiectelor de inventar.

Cheltuielile cu lucrari de modernizare pot fi considerate eligibile doar in masura in care sunt aferente investitiei initiale propuse prin proiect.

 4.3. Active necorporale – se cuprind cheltuieli cu achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare.

Activele necorporale trebuie sa indeplineasca inclusiv urmatoarele conditii cumulative:

– trebuie sa fie utilizate exclusiv in cadrul unitatii care primeste ajutorul;

– trebuie sa fie amortizabile;

– trebuie sa fie achizitionate in conditiile pietei de la terti care nu au legaturi cu cumparatorul (beneficiarul ajutorului)

– trebuie sa fie incluse in activele intreprinderii care beneficiaza de ajutor si trebuie sa ramâna asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioada de minimum trei ani de la data efectuarii platii finale in cadrul proiectului.

Capitolul 5. Alte cheltuieli

5.1. Organizare de santier (conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si

continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice):

 • Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
 • Cheltuieli conexe organizarii de santier

 

5.2. Cheltuieli diverse si neprevazute – se considera eligibile daca sunt detaliate corespunzator prin documente justificative si doar in limita a 10% din valoarea eligibila a cheltuielilor eligibile cuprinse la Cap. 4. ”Cheltuieli pentru investitia de baza”, punctul 4.1. ”Constructii si instalatii”

Cheltuielile diverse si neprevazute vor fi folosite in conformitate cu legislatia in domeniul achizitiilor publice ce face referire la modificarile contractuale aparute in timpul executiei.

În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:

 1. cheltuielile prevazute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020
 2. achizitionarea de terenuri si/sau constructii,
 3. costurile operationale, de functionare, de testare si intretinere
 4. costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate productiei ori vânzarii – e.g. salariile personalului general de administratie; chiriile si reparatii ale imobilizarilor de interes general in administratie; energie, combustibil si alte consumuri similare; cheltuieli administrativgospodaresti; alte cheltuieli generale de administratie)
 5. costuri de personal
 6. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata si dobânzi aferente creditelor,
 7. contributia in natura
 8. amortizarea
 9. cheltuielile cu leasingul prevazute la art. 9 din HG nr. 399/2015
 10. cheltuielile cu achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, asa cum sunt ele clasificate in Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate in care se doreste realizarea investitiei propuse prin proiect, cu exceptia Clasei 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”
 1. Cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a proiectului tehnic.
 2. Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului
 3. Cheltuieli cu activitatea de audit financiar
 4. Cheltuielile efectuate inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia celor aferente Capitolului 3 ”Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica” de mai sus.

 

CODURI CAEN cu punctaj de 15 pct

1320 Productia de tesaturi

1330 Finisarea materialelor textile

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare

1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)

1393 Fabricarea de covoare si mochete

1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori si plase

1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte

1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele

1412 Fabricarea articolelor de imbracaminte pentru lucru

1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.

1420 Fabricarea articolelor din blana

1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie

1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte

1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor

1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie

1520 Fabricarea incaltamintei

1610 Taierea si rindeluirea lemnului

1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn

1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tâmplarie, pentru constructii

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite

1723 Fabricarea articolelor de papetarie

1724 Fabricarea tapetului

1729 Fabricarea altor articole din hârtie si carton n.c.a.

1811 Tiparirea ziarelor

1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.

1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire

1814 Legatorie si servicii conexe

2041 Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere

2042 Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)

2053 Fabricarea uleiurilor esentiale

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice

2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc

2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

2311 Fabricarea sticlei plate

2312 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate

2313 Fabricarea articolelor din sticla

2314 Fabricarea fibrelor din sticla

2319 Fabricarea de sticlarie tehnica

2320 Fabricarea de produse refractare

2331 Fabricarea placilor si dalelor din ceramica

2332 Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental

2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica

2343 Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramica

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

2351 Fabricarea cimentului

2352 Fabricarea varului si ipsosului

2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii

2363 Fabricarea betonului

2364 Fabricarea mortarului

2365 Fabricarea produselor din azbociment

2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei

2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal

2521 Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala

2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice

2562 Operatiuni de mecanica generala

2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel

2594 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2612 Fabricarea altor componente electronice

2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii

2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum

2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie

2652 Productia de ceasuri

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie

2670 Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice

2680 Fabricarea suporturilor magnetice si optice destinate inregistrarilor

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control

a electricitatii

2712 Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii

2720 Fabricarea de acumulatori si baterii

2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica

2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice

2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

2790 Fabricarea altor echipamente electrice

2811 Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)

2812 Fabricarea de motoare hidraulice

2813 Fabricarea de pompe si compresoare

2814 Fabricarea de articole de robinetarie

2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor

periferice)

2824 Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric

2825 Fabricarea ehipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.

2830 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere

2841 Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2849 Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii

2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului

2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei

2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei si cartonului

2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului

2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci

2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine

3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine

3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii

3103 Fabricarea de saltele si somiere

3109 Fabricarea de mobila n.c.a.

3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase

3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale

3230 Fabricarea articolelor pentru sport

3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor

3250 Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si de laborator

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

 

CODURI CAEN cu punctaj de 10 pct

3600 Captarea, tratarea si distributia apei

3700 Colectarea si epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

3812 Colectarea deseurilor periculoase

3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activitati si servicii de decontaminare

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane

4213 Costructia de poduri si tuneluri

4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

4291 Constructii hidrotehnice

4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a

4311 Lucrari de demolare a constructiilor

4312 Lucrari de pregatire a terenului

4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

4321 Lucrari de instalatii electrice

4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4331 Lucrari de ipsoserie

4332 Lucrari de tâmplarie si dulgherie

4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor

4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4339 Alte lucrari de finisare

4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii

4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

5210 Depozitari

5224 Manipulari

5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

5590 Alte servicii de cazare

5610 Restaurante

5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente

5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.

5811 Activitati de editare a cartilor

5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

5813 Activitati de editare a ziarelor

5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor

5819 Alte activitati de editare

5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator

5829 Activitati de editare a altor produse software

5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune

5912 Activitati de postproductie cinematografica, video si de programe de televiziune

5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune

5914 Proiectia de filme cinematografice

5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala

6010 Activitati de difuzare a programelor de radio

6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune

6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu

6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit

6190 Alte activitati de telecomunicatii

6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul

6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

6312 Activitati ale portalurilor web

6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a.

7111 Activitati de arhitectura

7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120 Activitati de testare si analize tehnice

7311 Activitati ale agentiilor de publicitate

7312 Servicii de reprezentare media

7410 Activitati de design specializat

7420 Activitati fotografice

8292 Activitati de ambalare

8610 Activitati de asistenta spitaliceasca

8621 Activitati de asistenta medicala generala

8622 Activitati de asistenta medicala specializata

8623 Activitati de asistenta stomatologica

8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana

8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala

8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale

9003 Activitati de creatie artistica

9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor

9102 Activitati ale muzeelor

9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic

9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale

9311 Activitati ale bazelor sportive

9312 Activitati ale cluburilor sportive

9313 Activitati ale centrelor de fitness

9319 Alte activitati sportive

9321 Bâlciuri si parcuri de distractii

9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

9512 Repararea echipamentelor de comunicatii

9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele

9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice

9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor

9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.

9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana